Voor de afdrachtvermindering onderwijs is de aanwezigheid van getekende praktijkovereenkomsten in de administratie vereist


Samenvatting

Belanghebbende verzorgde in de jaren 2009 tot en met 2012 als erkend leerbedrijf de beroepspraktijkvorming voor de beroepsbegeleidende leerweg voor de beroepsopleiding van beveiliger. Ook verzorgde zij voor een aantal deelnemers een startkwalificatieniveau. Belanghebbende heeft over deze jaren in haar aangiften loonheffingen de afdrachtvermindering onderwijs toegepast. Op basis van een boekenonderzoek is de inspecteur van mening dat voor € 100.176 deze afdrachtvermindering ten onrechte is toegepast. Voor dat bedrag legt hij een naheffingsaanslag op. Tevens legt hij een vergrijpboete van 50% op. Het bij de rechtbank ingestelde beroep is te laat ingediend. Belanghebbende heeft het oorspronkelijke op 1 oktober 2015 gedagtekende beroepschrift aangetekend ter post bezorgd. Echter, het beroepschrift heeft de rechtbank pas op 11 januari 2016 bereikt. Deze aan PostNL te wijten omstandigheid acht de rechtbank van zodanige abnormale aard dat zij deze omstandigheid niet aan belanghebbende toerekent en op grond van art. 6:11 Awb de termijnoverschrijding verschoonbaar acht. Dat belanghebbende, nadat zij bekend was geworden met de omstandigheid dat het beroepschrift was zoekgeraakt, onverwijld het beroepschrift opnieuw had moeten indienen, acht de rechtbank niet van toepassing in de onderhavige situatie. Dit vereiste ziet op de omstandigheid dat een belastingplichtige niet bekend was met de aanvang van de beroepstermijn. Belanghebbende was juist wel op de hoogte van de aanvang van de beroepstermijn. De afdrachtverminderingen onderwijs zijn volgens de rechtbank terecht nageheven. Dit geldt voor de gevallen dat belanghebbende geen praktijkovereenkomsten heeft overgelegd, alsook voor de gevallen dat zij geen getekende praktijkovereenkomsten van de deelnemers heeft overgelegd. De getekende overeenkomsten moeten er (nog steeds) zijn; het bewijs dat ze er op enig moment zijn geweest…

Verder lezen
Terug naar overzicht