Voorstel wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten


Wvg

De Tweede Kamer heeft een wetswijziging aangenomen met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De Wvg heeft tot doel om gemeenten, provincies en het Rijk bij het uitvoeren van hun ruimtelijk beleid een betere uitgangspositie te geven op de grondmarkt. Middels het voorkeursrecht beoogt men speculatie met gronden worden voorkomen.

Bij een evaluatie in 2000 bleek dat de Wvg te complexe procedures kende. Daarom was besloten de Wvg aan te passen. De eerste aanpassing vond plaats op 1 juli 2008. Toen werd de Wvg aangepast op de planvormen uit de Wro en kregen ook het Rijk en Provincie een veergelijkbaar voorkeursrecht. Voorts werd toen de aanwijzingsprocedure vereenvoudigd. Thans heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de Wvg nog verder te vereenvoudigen. Enkele wijzigingen betreffen:

  • een vernieuwde regeling van bekendmaking en inwerkingtreding van voorkeursrechten. Hierdoor moeten de voorkeursrechten beter en goedkoper kenbaar worden. Het voorkeursrecht zal in werking treden op het tijdstip dat de gegevens van het aanwijzingsbesluit worden opgenomen in de gemeentelijke beperkingenregistratie.

  • ook een onderhandse executie zal voorgaan op een voorkeursrecht (omdat het zal vallen onder de vrijstellingen van art. 10 Wvg).

    Tot nu toe gold de vrijstelling uitsluitend voor openbare executies. Ingeval van een onderhandse executoriale verkoop als bedoeld in art. 3:268, lid 2, BW zal de voorzieningenrechter echter niet mogen beslissen omtrent het verzoek tot onderhandse verkoop zolang niet het bestuursorgaan in de gelegenheid is gesteld om, gelet op diens gunstiger bod, een bod te doen.

  • Het rechtsgevolg van een voorkeursrecht wordt in de wet vastgelegd. Er is gekozen voor een systeem van onoverdraagbaarheid, inhoudende dat de aanwijzing tot gevolg…

Verder lezen
Terug naar overzicht