Vrijstelling kapitaalsbelasting niet discriminerend


De Hoge Raad heeft in 1994 in een drietal arresten (FBN 1994, nr 98) beslist dat de vrijstelling van artikel 37.2.b WBR soms ook kan worden toegepast wanneer de bij de fusie betrokken lichamen buiten de EU zijn gevestigd.

De Hoge Raad baseerde dit op de non-discriminatiebepaling in de betreffende belastingverdragen. Uit een recent arrest blijkt dat niet ieder beroep op de non-discriminatiebepaling toegang geeft tot de bedoelde vrijstelling.

A BV is in 1994 door de in Canada gevestigde B Inc…

Verder lezen