Vzngr. Ktr. Assen 01-07-2002 (Van Gastel), KG 2002, 240, JAR 2002, 189


Arbeidstijd (zondagsarbeid). CAO. Wijziging arbeidsvoorwaarden (geen zwaarwegend belang werkgever).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 189.

De werkneemsters zijn in respectievelijk 1978 en 1988 bij de werkgever in dienst getreden als wijkziekenverzorgende. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of de werkgever hen kan verplichten op zaterdagen en zondagen te werken. De CAO-geschillencommissie heeft geoordeeld dat uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeit dat de werkneemsters uitsluitend op doordeweekse dagen te werk kunnen worden gesteld en niet in de weekenden. De werkgever heeft na de uitspraak de werkneemsters ingepland voor werkzaamheden in één weekend per vier weken. De werkneemsters vorderen een verbod om hen in de weekenden in te roosteren. De kantonrechter neemt het oordeel van de geschillencommissie, dat de werkneemsters op grond van hun arbeidsovereenkomsten niet verplicht zijn in de weekenden te werken, over. Dat betekent dat de werkneemsters hiertoe enkel verplicht kunnen worden in geval van een zwaarwegend belang van de werkgever. De werkgever heeft als zodanig genoemd het flexibeler kunnen inzetten van werknemers en het afdekken van de zorgvraag ook in de avonden weekenduren. Juist deze zorgvraag zou de laatste jaren zijn toegenomen, terwijl voorts piekuren tijdens de ochtenden in het algemeen liggen. De kantonrechter vindt het niet duidelijk of met een toename van de zorgvraag gedurende avond en weekenden sprake is van een uitbreiding van de zorgvraag dan wel slechts van een verschuiving. Met name indien dit laatste het geval is, zou van werknemers in beginsel mogen worden verwacht bij dezelfde urenomvang meer spreiding over dagen te accepteren. De werkgever moet echter eerst aantonen dat sprake is van een verschuiving. Ook moet hij duidelijk maken waarom niet op andere wijze, zonder het opzij zetten van de arbeidsovereenkomsten van de werkneemsters, aan de zorgvraag en de flexibele inzet kan worden voldaan. Dit geldt temeer nu er volgens de werkneemsters een tekort aan menskracht is. Gelet op dit alles is er op dit moment onvoldoende zwaarwegend belang van de werkgever, zodat de werkneemsters niet kunnen worden gedwongen in de weekenden te werken.

Verder lezen
Terug naar overzicht