Vzngr. Rb. 's-Gravenhage 18-02-2002 (Paris), JAR 2002, 62


Gezagsverhouding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 62.

Een tolk/vertaler in de Russische taal is zeven jaar werkzaam voor de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie. De bezoldiging van de tolk is geregeld in de Regeling tolkenvergoeding IND. Het Ministerie van Justitie dient zelf zorg te dragen voor afdracht van inkomstenbelasting, opbouw van pensioen, verzekering van ziektekosten etc. Bij brief van 20 juni 2000 heeft het Ministerie van Justitie alle voor hem werkzame tolken laten weten dat vanaf 2003 bepaalde kwaliteitseisen gelden. Tot aan 2003 kan vrijwillig worden deelgenomen aan een kwaliteitstraject. De tolk heeft de daarvoor bestemde overeenkomst niet getekend. Hij stelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen hem en het Ministerie van Justitie. Deze zou hem de laatste tijd minder vaak tewerkstellen, hetgeen in strijd is met de arbeidsovereenkomst. Het Ministerie van Justitie stelt dat de tolk krachtens opdrachtovereenkomst werkt. De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen geen schriftelijke overeenkomst hebben gesloten. Daarom dient gekeken worden hoe partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan hun overeenkomst. In dit opzicht overweegt de rechter vast dat de tolk niet heeft weersproken dat het hem vrijstaat om al dan niet gehoor te geven aan een oproep van het Ministerie van Justitie. Hij kan ook een gehonoreerd verzoek annuleren. De tolk bepaalt zijn inzetbaarheid derhalve geheel zelfstandig. Ditzelfde geldt voor de duur en tijd van vakanties. Dat hij het Ministerie van Justitie daarvan op de hoogte moet stellen, doet daar niet aan af. Daartegenover staat dat het Ministerie van Justitie in beginsel vrij is tolken in te delen. Dat tolken die vaak niet beschikbaar zijn, nauwelijks meer worden benaderd, is daarvan het logische gevolg. Verder wordt tijdens ziekte en vakantie geen loon doorbetaald. Eén en ander betekent dat geen sprake is van een gezagsverhouding en daarmee ook niet van een arbeidsovereenkomst. Niet is gebleken dat de opdrachtovereenkomst niet correct wordt uitgevoerd in die zin dat er sprake is van willekeur bij de toekenning van opdrachten. Indien de tolk minder wordt ingezet, kan dit te maken hebben met de verminderde instroom van asielzoekers, het regiobeleid van het Ministerie van Justitie en het door haar ingezette kwaliteitstraject. Niet is gebleken dat het Ministerie van Justitie in dit opzicht willekeurig handelt.

Verder lezen
Terug naar overzicht