Wanneer zijn ouders een bijdrage verschuldigd voor een (jong) meerderjarig kind? (2013.25.2007)


Op grond van art. 1:392 jo 1:395a BW zijn ouders onderhoudsplichtig ten opzichte van hun kinderen. Betreft het kinderen die ouder zijn dan 21 jaar, dan bestaat deze verplichting slechts in geval van behoeftigheid. Met behoeftigheid wordt de situatie bedoeld dat de onderhoudsgerechtigde onvoldoende eigen middelen heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en deze in redelijkheid ook niet kan verwerven. Het gaat in feite om de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde. Uit jurisprudentie blijkt dat het volgen van een studie niet betekent dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht