Wat vroeger pacht was, kan thans huur zijn


Pachtwet

Pacht is een overeenkomst waarbij een verpachter een hoeve of los land in gebruik geeft voor de uitoefening van de landbouw aan een pachter, die daarvoor een tegenprestatie moet leveren.
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Of iets als pacht of huur kwalificeert, heeft aanzienlijke verschillen tot gevolg.
De casus was als volgt: NS Vastgoed en A zijn in 1994 een pachtovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met betrekking tot een stuk grasland groot 2.000 m2 naast de spoorlijn. A betaalt echter nimmer de pachtprijs. Wel heeft A zonder toestemming van de NS opstallen op het perceel gebouwd zoals onder meer een paardenstal. Die opstallen zijn ook zonder bouwvergunning gebouwd en de gemeente vordert verwijdering. A had bovendien ook zonder toestemming een naast gelegen perceel NS-grond in gebruikgenomen.
Tevens is er sprake van een bedreiging van de volksgezondheid door de vele ratten die op het perceel woonachtig zijn door het vele afval. Door dit alles zegt NS de pacht op en stelt dat A ernstig tekort komt als pachter. A is het hier niet mee eens en weigert te vertrekken. De NS vordert uiteindelijk ook ontruiming. Omdat het pacht betreft en door de rattenplaag een spoedeisend belang stelt de NS een kort geding in bij de Pachtkamer. De Pachtkamer oordeelt dat de betreffende overeenkomst niet meer als een pachtovereenkomst in de zin van de gewijzigde wet voldoet. De pachtregels zijn gewijzigd op 1 september 2007 en hebben directe werking en…

Verder lezen
Terug naar overzicht