Watervergunning en geen wettelijke grondslag voor vergunningvoorschrift dat verplichtingen oplegt aan derden


Bij besluit van 4 oktober 2011 heeft het dagelijks van het Waterschap Noorderzijlvest bestuur aan de Landinrichtingscommissie Herinrichting "Roden-Norg" een watervergunning verleend voor fase 1 van het project waarmee wordt beoogd de Slokkert opnieuw in te richten en te herstellen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De watervergunningen hebben betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden in en nabij het beekdal van de Slokkert. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een nieuwe beek, het dempen en aanpassen van watergangen, het aanbrengen…

Verder lezen
Terug naar overzicht