Weigering door koper een erfdienstbaarheid te aanvaarden (1995.2499)


Een koper weigert medewerking te verlenen aan de eigendomsoverdracht van het door hem van een bouwondernemer gekochte perceel, nu de concept-transportakte een erfdienstbaarheid bevat waarvan de bouwondernemer de koper niet eerder op de hoogte heeft gesteld. De erfdienstbaarheid hield in dat in de zijgevel van de woning op het aangrenzende percel een raam zou worden aangebracht. Dit raam zou ingevolge artikel 5:50 lid 1 BW niet zonder toestemming van de eigenaar van het naburige erf gehandhaafd kunnen worden. In de toepasselijke algemene voorwaarden is bepaald dat in…

Verder lezen