Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt op 1 oktober 2010 in werking


Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Hierdoor is het mogelijk om voor een project in één keer een integrale vergunningsprocedure te doorlopen. Er is dan sprake van één vergunning, de omgevingsvergunning, via één procedure met één set indieningsvereisten, één procedure voor rechtsbescherming en handhaving door één instantie. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe wetgeving.

De omgevingsvergunning vervangt de bestaande stelsels
Het nieuwe vergunningsstelsel vervangt ongeveer 25 bestaande stelsels van vergunning, ontheffing en andere toestemmingsstelsels door één omgevingsvergunning. De Wabo heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte en regelt de vergunningplicht voor activiteiten die voordien onder de volgende wetten vergunningplichtig waren:
a. VROM-wetten zoals de Woningwet (bouwvergunning), de Wet ruimtelijke ordening (vrijstelling bestemmingsplan en aanlegvergunning) en de Wet milieubeheer (milieuvergunning en meldingsplicht);
b. de Monumentenwet, de Mijnbouwwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
c. diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen (zoals reclame-, inrit- en sloopvergunning);
d. de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

Vergunningverlening door één bevoegd gezag
Er is één bevoegd gezag voor de vergunningverlening, in de meeste gevallen burgemeester en wethouders. Raakt de activiteit een provinciaal belang of een rijksbelang dan komt de bevoegdheid toe aan de provincie of de betrokken minister.

Een reguliere en een uitgebreide procedure van vergunningverlening
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning kent de wet twee procedures: een reguliere voor de meest voorkomende, meer eenvoudige projecten en een uitgebreide voor de meer complexe projecten met aspecten van onder meer milieu en brandveiligheid. De reguliere procedure kent een besluitvormingstermijn van 8 weken met mogelijkheid van eenmalige verlenging van ten hoogste 6 weken. Termijnoverschrijding leidt tot een vergunning van rechtswege waarvoor enige procedurele waarborgen gelden. De vergunning wordt dan verleend overeenkomstig de aanvraag. De uitgebreide procedure verloopt op hoofdlijnen via afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De maximumtermijn van beslissing bedraagt 6 maanden welke termijn eenmalig met ten hoogste 6 weken kan worden verlengd. Vergunningverlening van rechtswege geldt niet bij de uitgebreide vergunningsprocedure.

Enkele vindplaatsen van de relevante regelgeving
- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2008, 496); - de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2010, 142), - het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143), - het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2010, 144), - de Invoeringsregeling Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stcrt 2010, nr 7184) en - de Regeling omgevingsrecht (Stcrt 2010, nr 5162 en nr 14433).

Verder lezen