Wet introductie premiepensioeninstellingen


Samenvatting

Minister Bos van Financiën en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het wetsvoorstel inzake de Premiepensioeninstelling (PPI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel gaat vergezeld van het advies van de Raad van State en het Nader rapport. Het wetsvoorstel behelst de eerste fase van de gefaseerde introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API). De tweede fase beoogt door aanpassingen in de Pensioenwet het mogelijk te maken dat bestaande ondernemingspensioenfondsen samengaan. Tot slot zal worden bekeken op welke wijze een API in de Pensioenwet kan worden geïntroduceerd die ook zogeheten Defined Benefit-regelingen (DB) uit kan voeren.

Nieuwe regelgeving

Doel van dit wetsvoorstel is om aan private partijen extra mogelijkheden te zullen bieden om de Europese pensioenmarkt te kunnen betreden. De zogenoemde IORP-richtlijn (Richtlijn nr. 2003/41/EG) van 3 juni 2003 bevat eisen waaraan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet voldoen om te kwalificeren voor een Europees paspoort. Nederland heeft nog geen rechtsvorm die volop gebruik kan maken van de mogelijkheden die de IORP-richtlijn biedt. Andere Europese lidstaten (de memorie van toelichting noemt voorbeelden uit België, Luxemburg en Ierland) hebben wel al dergelijke rechtsvormen ontwikkeld. Met de PPI introduceert de regering een Nederlands vehikel dat zich op de in het buitenland veel voorkomende Defined Contribution (DC)-regelingen richt. De PPI is een species van het genus API.

Het wetsvoorstel bevat alleen wijzigingen in niet-fiscale wetten, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet. Wat de fiscaliteit betreft volstaat de regering met een ‘fiscale paragraaf’ in de memorie van toelichting. Daaruit…

Verder lezen
Terug naar overzicht