Wet OB: fysiek gescheiden bouwwerken zijn in beginsel afzonderlijke goederen


Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de omzetbelasting. Volgens de Hoge Raad moeten fysiek gescheiden bouwwerken in beginsel als afzonderlijke goederen in aanmerking worden genomen. Er geldt slechts een uitzondering ten aanzien van bouwwerken die zich niet voor zelfstandig gebruik lenen. De casus was als volgt.

X is eigenaar van een sportcomplex dat specifiek is bedoeld voor de korfbalsport. Tot het complex behoren onder meer zes korfbalvelden met natuurgras. X verhuurt het complex aan een aantal korfbalverenigingen. Deze verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting.

Verder lezen