Naar de inhoud

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Wij Willem-Alexander, bij gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen ter implementatie van Richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2015, L 332);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel III

1.

Artikel 6d van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen is van toepassing op voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken die na 31 december 2016 zijn afgegeven, gemaakt, gewijzigd of hernieuwd.

2.

Artikel 6d van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen is van overeenkomstige toepassing op voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijsafspraken die zijn gemaakt of afgegeven, gewijzigd of hernieuwd op of na 1 januari 2012 maar voor 1 januari 2017, met dien verstande dat inlichtingen inzake voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijsafspraken die op of na 1 januari 2012 maar voor 1 januari 2014 zijn gemaakt of afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, slechts worden verstrekt indien deze op 1 januari 2014 nog geldig waren. In afwijking van artikel 6d, vijfde lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen worden inlichtingen inzake voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken als bedoeld in de eerste volzin vóór 1 januari 2018 door Onze Minister van Financiën verstrekt.

3.

Artikel 6d van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen is, in afwijking van het tweede lid, niet van toepassing op voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijsafspraken voor zover die vóór 1 april 2016 zijn afgegeven, gemaakt, gewijzigd of hernieuwd ten aanzien van een persoon of groep personen, met uitzondering van die welke hoofdzakelijk financiële of investeringsactiviteiten verrichten, met een jaarlijkse nettogroepsomzet als bedoeld in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) van minder dan € 40.000.000 of het equivalent daarvan in een andere valuta, in het boekjaar voorafgaand aan de datum waarop die grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken zijn afgegeven, gemaakt, gewijzigd of hernieuwd.

4.

De artikelen 2b en 2c van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitwisseling inlichtingen over rulings.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
Wassenaar, 21 december 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de negenentwintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur