Wetsvoorstel ‘elektronische oproeping’


Het voorstel tot 'Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats' (33.956) is bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt mogelijk gemaakt dat bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats elektronisch worden gedaan. Deze publicaties vinden thans in dagbladen plaats. Voorgesteld wordt dat de elektronische bekendmakingen plaatsvinden in de Staatscourant.

Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan de KBvG, de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en het College bescherming persoonsgegevens. Tevens is het voorstel voor consultatie op internet geplaatst. In de Memorie van Toelichting wordt, waar nodig, aan de gemaakte opmerkingen aandacht geschonken.

Naar aanleiding van de consultatie is er onder meer op gewezen dat niet iedere burger bekend is met de Staatscourant. Er zal dan ook een publiciteitscampagne worden gestart ten tijde van de inwerkingtreding van de wet, zodat bij het publiek bekend wordt dat openbare exploten en de overige oproepingen niet langer in een landelijk dagblad of streekblad, maar in de Staatscourant worden gepubliceerd. Ook zal de KBvG op haar publieke site een voorlichtingstekst plaatsen met betrekking tot openbare exploten met een doorverwijzing naar de Staatscourant.

Verder lezen
Terug naar overzicht