Wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin hij voorstelt om de grens van € 1,01 miljoen, waarboven met ingang van 1 januari 2010 – rekening houdend met het effect van de Bijstellingsregeling 2010 – het hoogste percentage van het eigenwoningforfait geldt, niet te indexeren (EWF-maatregel). Dit voorstel is onderdeel van het zogeheten houdbaarheidspakket. Dat pakket geeft de zienswijze weer van het kabinet op de manier waarop de weg naar herstel van overheidsfinanciën weer kan worden ingezet. Daarnaast wil het kabinet met de EWF-maatregel ook een bijdrage vragen van hogere inkomens en meervermogenden aan de langetermijnhoudbaarheid van de collectieve voorzieningen. Wij hebben de brief met de beschrijving van het houdbaarheidspakket als brondocument bijgevoegd.

De wet zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2011. Daaraan verbonden is wel dat op die datum ook het wetsvoorstel in verband met verhoging van de pensioenleeftijd in werking treedt of op die datum in werking is getreden. Ook de in het aanvullend beleidsakkoord voorgestelde maatregelen in de zorg moeten op dat tijdstip in werking treden. Deze zijn eveneens onderdeel van het pakket maatregelen met betrekking tot de financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Nieuwe regelgeving

Algemeen

De overheidsfinanciën zijn als gevolg van de financiële en economische crisis sterk verslechterd. Om te komen tot herstel heeft het kabinet een houdbaarheidspakket ontwikkeld dat uit de volgende maatregelen bestaat:

  • verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar (rekening houdend met zware beroepen);

  • aanpassingen in de zorg, en

  • het niet langer indexeren van de voor de schijf voor het hoogste eigenwoningforfait geldende ondergrens van € …

Verder lezen
Terug naar overzicht