Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend


Op 15 juni 2017 heeft demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel ingediend voor modernisering van de faillissementsprocedure. Met dit voorstel beoogt het Ministerie van Veiligheid en Justitie faillissementen sneller, transparanter en makkelijker af te wikkelen. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht.

Hogere opbrengsten
De nieuwe regeling moet leiden tot hogere opbrengsten voor schuldeisers gedurende een faillissementsprocedure en de maatschappelijke kosten die uit een faillissement voortvloeien te beperken. De demissionair minister van Veiligheid en Justitie acht dit van belang, omdat uitbetaling uit een faillissementsboedel voor crediteuren vaak zeer beperkt is en regelmatig lang op zich laat wachten. Elke maatregel die de procedure sneller en efficiënter kan maken, levert potentieel veel op voor betrokken partijen.

Digitaal werken
De bestaande Faillissementswet stamt nog uit de negentiende eeuw en wordt langs verschillende lijnen hervormd. Op dit moment wordt nog veel informatie op papier verstrekt. Dat is inefficiënt en kost de curator veel tijd. Door inzet van digitale hulpmiddelen kan dat sneller en makkelijker.

Daarnaast verbetert digitaal werken de informatievoorziening aan schuldeisers. Hierdoor kunnen zijn schuldeisers instaat snel bekend zijn met het vonnis waarin het faillissement is uitgesproken, waardoor belangen veilig kunnen worden gesteld.  Het jongste voorstel schept onder meer mogelijkheden om digitaal te werken.

Insolventieregister
In het wetsvoorstel wordt het insolventieregister verbeterd. Betrokken partijen zijn gebaat bij een actueel en bijgewerkt insolventieregister. Nu moeten zij soms nog met de rechtbank bellen om te controleren of een bedrijf failliet is. Verder kan een snelle en eenvoudige toegang tot het register van faillietverklaringen onnodige verliezen voorkomen.

Verbeterde, digitale informatievoorziening voorziet ook in de behoefte van schuldeisers om snel te kunnen beschikken over belangrijke besluiten van de rechter. Daarnaast verwacht de demissionair minister van Veiligheid en Justitie dat curatoren steeds meer uit eigen beweging stukken zullen publiceren op een website. In sommige grote faillissementen beheert de curator al een speciale website met verslagen, boedelbeschrijvingen en uitdelingslijsten. Dit komt de informatievoorziening aan de schuldeisers ten goede.

Afwikkeling faillissementen
De nieuwe wet moet er ook voor zorgen dat procedures sneller verlopen doordat er niet meer eindeloos vorderingen kunnen worden ingediend. Om de afwikkeling van faillissementen efficiënter te laten verlopen, krijgt de curator de bevoegdheid zelf een lijst van vorderingen ter verificatie op te stellen. Hij hoeft dan niet te wachten op schuldeisers die hun vordering bij hem indienen. Deze mogelijkheid kan vooral in grote faillissementen van pas komen en de kosten voor schuldeisers terugdringen. Ook worden de mogelijkheden beperkt om vorderingen op het laatste moment ter verificatie bij de curator in te dienen.

Verder kan een rechter-commissaris voortaan zelf bepalen of en zo ja wanneer een verificatievergadering wordt gehouden. Daarnaast kunnen er meerdere vergaderingen plaatsvinden, waardoor verschillende groepen schuldeisers kunnen worden opgeroepen. Dit stelt de rechter-commissaris in staat om meer maatwerk te leveren.

De voorgestelde aanpassingen in de regeling van de schuldeiserscommissie beogen schuldeisers betere inspraak te leveren bij de afwikkeling van het faillissement. Eveneens maakt het wetsvoorstel het eenvoudiger om een deskundige in te schakelen en meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Dit draagt bij aan specialisatie binnen de rechterlijke macht en bevordert het toezicht in omvangrijke en ingewikkelde faillissementen.

Wetgevingsproces
Verder regelt het wetsvoorstel de instelling van een commissie insolventierecht, die zich moet bezighouden met toekomstige wetgeving. Vanwege raakvlakken met diverse andere rechtsterreinen is het insolventierecht is complex van aard. Een commissie met daarin experts met kennis van deze rechtsgebieden die vanuit verschillende invalshoeken advies geeft over voorgenomen wetswijzigingen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het wetgevingsproces.

Het wetsvoorstel is hier te vinden. De begeleidende Memorie van Toelichting is hier te vinden.

Bron: ScOnline en Ministerie van Veiligheid en Justitie

Verder lezen
Terug naar overzicht