Wetsvoorstel versterking positie curator aangenomen


Op 20 december 2016 is het wetsvoorstel versterking positie curator met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast zijn de amendementen ten aanzien van de uitbreiding van de informatieplicht tot accountants en de evaluatie van de wet aangenomen.

Doelstelling wetsvoorstel
Het wetsvoorstel heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van faillissementsfraude en aan de bestrijding van de maatschappelijke schade van faillissementen. Het wetsvoorstel versterking positie curator maakt deel uit van de fraudepijler van het Programma herijking faillissementsrecht.

Versterking fraudesignalerende taak curator
In het wetsvoorstel wordt de positie van de curator dan ook versterkt door zowel zijn informatiepositie als zijn fraudesignalerende taak te versterken. Hiertoe worden de inlichtingen- en medewerkingsplichten alsmede de verplichting tot het overleggen van de administratie in faillissement verduidelijkt en versterkt. Verder wordt voorzien in de vervolgstappen die de curator moet nemen als hij in het faillissement onregelmatigheden signaleert.

Doorbreking geheimhoudingsplicht accountant
Naast het wetsvoorstel is ook het amendement van de Kamerleden Van Wijngaarden en Recourt aangenomen. Dit betreft een amendement op voorgestelde art. 105b op grond waarvan wordt verduidelijkt dat ook een accountant verplicht gaat worden de administratie aan de curator af te geven. Dit biedt een wettelijke basis voor doorbreking van de geheimhoudingsplicht van de accountant dat is geregeld in art. 20 lid 1 Wta en art. 26 lid 1 Wta.

Evaluatie
Verder is een amendement aangenomen dat regelt dat er na vier jaar een evaluatie van de wet komt, waarin inzichtelijk wordt gemaakt tot welke toename van fraudemeldingen de versterking van de positie en de fraudesignalerende taak van de curator heeft geleid. Hiertoe dienen een 0- en een 1-meting te worden gehouden.

De achtergrond van dit amendement is dat de fraudesignalerende taak van de curator niet altijd in het directe belang van de crediteuren hoeft te zijn, omdat de kosten van de curator van de restwaarde van de boedel van de failliet gaan. Daarom moet geëvalueerd worden hoe en in welke mate deze nieuwe taak voor de curator tot meer fraudemeldingen en vervolgingen leidt.

Moties Gesthuizen
Tot slot is een motie aangenomen ten aanzien van een uitbreiding van de garantstellingsregeling voor curatoren aangenomen. Een motie over overleg aangaande de eventuele extra kosten wat betreft de nieuwe inspanningen is verworpen.

Het stemmingsoverzicht is hier te vinden.
 
Bron: Tweede Kamer

Verder lezen
Terug naar overzicht