Wetsvoorstel voor nieuwe WRO ingediend (2003.37.2520)


Op 23 mei 2003 is bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening: Wro).

In het wetsvoorstel vervangen structuurvisies:

de huidige planologische kernbeslissingen op Rijksniveau;

het streekplan van de provincies; en

de gemeentelijke structuurplannen.

De opzet voor de structuurvisie is primair ontleend aan het gemeentelijk structuurplan: een niet verplichte, zuiver indicatieve, ruimtelijke visie die in hoofdlijnen een beeld schetst van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

Structuurvisies hebben voornamelijk een sturende functie. De uitvoerende organen zullen…

Verder lezen