Wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet


Huisvestigingswet

Er is een wetsvoorstel in behandeling om de Huisvestingswet te wijzigen. De wettekst is nog niet beschikbaar maar middels een persbericht heeft het kabinet reeds de belangrijkste kenmerken bekend gemaakt.

Het kabinet beoogt door het verplicht stellen van een huisvestingsvergunning dat een gemeente in de toekomst controle kan uitoefenen op de verdeling van de voorraad goedkope woningen. Het idee is dat gemeenten gebruik kunnen maken van de wet om woningen toe te wijzen aan mensen met een beperkt inkomen die door schaarste moeilijk aan een goedkope woning komen, maar ook wanneer er sprake is van leefbaarheidproblemen. Nieuw wordt tevens dat gemeenten bij overtreding een boete kunnen opleggen aan zowel de verhuurder als de huurder.

Gemeenten zullen bij het vaststellen van hun huisvestingsverordening zelf moeten aantonen en onderbouwen dat sprake is van een onrechtvaardige en onevenwichtige verdeling van woonruimte. Gemeenten moeten de verordening ook gaan afstemmen met gemeenten in de regio. In de nieuwe wet zal geen vaste prijsgrens worden opgenomen om zo recht te doen aan lokale verschillen.

De huisvestingsverordening wordt het enige sturingsmiddel voor de verdeling van woonruimte. Prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties of private projectontwikkelaars zullen niet meer zijn toegestaan.

Nieuw wordt ook dat gemeenten alleen nog economische en maatschappelijke bindingseisen mogen stellen aan mensen die een woning zoeken als de bouwmogelijkheden zo beperkt zijn dat de eigen bewoners geen kans op een woning hebben.

De huisvestingsverordening zal een tijdelijke maatregel worden omdat het slechts voor vier jaar mag gaan gelden. Na vier jaar dient een evaluatie plaats te vinden en zal een nieuwe verordening moeten worden vastgesteld.

Persbericht VROM van 25 juni 2009; http://vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht