Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties nieuwe activiteiten)


Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2015, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties nieuwe activiteiten). Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 na de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met G, I tot en met SSSSSS, bijlagen 9, 11, 12a, 12b, 13 en 14 en de artikelen II, III en IV van de Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 september 2015  tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en enkele andere regelingen (nieuwe activiteiten).

De Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 september 2015 tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en enkele andere regelingen (nieuwe activiteiten) (Staatscourant 2015, nr. 29035) betreft de uitvoering van de zogenaamde ‘4e tranche wijziging’ van het Activiteitenbesluit milieubeheer in onder meer de Activiteitenregeling milieubeheer. Het is gebleken dat deze 4e tranche wijzigingsregeling een aantal kleine wetstechnische en redactionele onjuistheden bevat. Deze regeling herstelt deze onjuistheden, waarbij nadrukkelijk geen inhoudelijke aanpassingen zijn beoogd ten opzichte van de bedoelingen van de wetgever van de 4e tranche en ten opzichte van wat inhoudelijk destijds met alle betrokken is afgestemd. Om deze reden is deze regeling niet formeel ter consultatie of toetsing aan diverse partijen aangeboden, maar is volstaan met het informeren van de betrokken branches en bevoegde gezagen via Rijkswaterstaat (www.infomil.nl). Aangezien deze regeling enkel dient ter reparatie, wordt met een beroep op aanwijzing 174, vierde lid, onderdeel c, van de Aanwijzingen voor de regelgeving afgeweken van de vaste publicatietermijnen voor regelgeving.

Onderdelen A tot en met G en N brengen in de artikelen 3.4b, 3.27a, 3.33, 3.38, 3.39, 3.94a, 3.106, 4.12a en bijlage 11 correcties of aanvullingen aan in verwijzingen of formuleringen.

De formulering van de artikelen 3.119 en 3.121 wordt in de onderdelen H en I aangepast aan de formulering voor soortgelijke activiteiten elders in de Activiteitenregeling.

Onderdeel K voegt aan artikel 5.87 een verwijzing toe naar PGS 16, voorschrift 5.3.3, dat een minimale afstand van 25 meter voorschrijft tussen de lossende LPG tankwagen en een tankwagen die andere motorbrandstoffen lost. Deze eis gold ook al op grond van het voormalige Besluit LPG tankstations, dat bij de 4e tranche in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling is opgegaan.
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties nieuwe activiteiten)

Verder lezen
Terug naar overzicht