Wijziging beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999


Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2014 tot wijziging van de beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 in verband met een nadere invulling van het normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico. Datum inwerkingtreding: 17 juni 2014.

De wijziging betreft een nadere invulling van het beleid ten aanzien van schade die onder
het normaal maatschappelijk risico dan wel normaal ondernemersrisico valt. Meer specifiek gaat het
dan om het nader invullen van het normaal ondernemersrisico bij verzoeken om nadeelcompensatie naar aanleiding van (tijdelijke) schade geleden door ondernemingen vanwege infrastructurele maatregelen genomen door de minister van Infrastructuur en Milieu. Hiertoe wordt een aantal bepalingen ingevoegd in de Regeling.

Aanleiding voor de wijziging is dat vanuit de praktijk behoefte is aan kenbaar beleid ten aanzien van de invulling van het normaal maatschappelijk risico, en dan met name ten aanzien van het normaal ondernemersrisico in het geval dat infrastructurele maatregelen van de minister (tijdelijk) schade voor ondernemingen veroorzaken. Met de wijziging wordt beoogd een transparante, kenbare invulling te geven aan het beleid, dat zowel aan het belang van rechtszekerheid voldoet als aan de noodzaak om maatwerk te kunnen leveren, en daarmee voldoende gewicht te kunnen toekennen aan de omstandigheden van het geval.

De nieuwe citeertitel van deze beleidsregel is: “Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014”.

Verder lezen
Terug naar overzicht