Wijziging Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden


Besluit van 9 december 2014, houdende wijziging van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen en enige technische aanpassingen. Het onderhavige besluit strekt ertoe in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Bbbrdo) nadere regels te stellen over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen.

Vanaf 1 januari 2015 biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om voor de publicatie van zijn besluiten een eigen publicatieblad in te stellen. De besluiten hoeven dan niet meer in de afzonderlijke bekendmakingsbladen (provinciaal blad, gemeenteblad en waterschapsblad) van de deelnemers bekend te worden gemaakt. Om te voorkomen dat de besluiten voor burgers onvindbaar worden, wordt aan het alternatief van een eigen publicatieblad de voorwaarde verbonden dat het bestuur zijn besluiten niet op een eigen website bekendmaakt, maar via “officielebekendmakingen.nl”.

Hiertoe wordt via een gelijktijdige wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden geregeld dat het bestuur voor de publicatie gebruik dient te maken van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Voorts veranderen met ingang van 1 januari 2015 de regels over de publicatie van gemeenschappelijke regelingen, dat wil zeggen de regelingen waarbij een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan is ingesteld en diens bevoegdheden zijn bepaald. Gemeenschappelijke regelingen (alsmede besluiten tot wijziging daarvan) worden niet langer bekendgemaakt door alle afzonderlijke deelnemers in hun eigen publicatiebladen, maar door één van de deelnemers in de Staatscourant. Artikel 9a bevat nadere regels over de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van dergelijke publicaties.

Tot slot bevat dit wijzigingsbesluit technische aanpassingen van het Bbbrdo in verband met de Wet elektronische bekendmaking en de Wet opheffing bedrijfslichamen.

Artikel I, onderdelen A, C en D, treedt in werking met ingang van 19 december 2014 en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Artikel I, onderdeel J, treedt in werking met ingang van 19 december 2014. Artikel I, onderdelen E, F en H, treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II, onderdeel A, van de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking treedt. Artikel I, onderdelen B, G en I, treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel AH, van de wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Staatsblad 2014, nr. 306) in werking treedt.
STB 2014, 517

Verder lezen
Terug naar overzicht