Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het Staatsblad gepubliceerd (BTIV)


Bij Besluit van 27 september 2016 is het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 gewijzigd. Deze wijziging regelt de voorwaarden waaronder de Minister voor Wonen en Rijksdiensttoestemming verleent om het werkgebied van woningbouwcorporaties tijdelijk uit te breiden met het oog op de huisvesting van statushouders.

Op 22 juli is de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (STB 2016, 295) in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wijziging van de Woningwet heeft tot doel tijdelijk het werkgebied van woningcorporaties te verruimen zodat zij verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren voor huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van houders van een verblijfsvergunning asiel.

Momenteel bevat <xhtml:a href="http://opmaatnieuw.sdu.nl/opmaat/show.do?type=wenr&amp;key=78079&amp;an…">art. 45 Woningwet</xhtml:a> een limitatieve opsomming van de taken die onder het werkgebied van woningcorporaties vallen. De wijziging maakt het mogelijk om het werkgebied tijdelijk met de volgende taken uit te breiden:

  • a. het toewijzen en verhuren van woongelegenheden en aanhorigheden van derden;
  • b. het in stand houden van en het treffen van kleinschalige voorzieningen aan gebouwen van derden, en
  • c. het huren van gebouwen van derden, ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in de onderdelen a en b.

Deze uitbreiding van taken wordt vastgelegd in het nieuwe art. 45a, waarbij de toestemming om deze taken uit te voeren door de Minister van Wonen en Rijksdienst uitsluitend kan worden verleend wanneer de werkzaamheden gericht zijn op het huisvesten van vergunninghouders als bedoeld in art. 28 Huisvestingswet 2014. Op grond van dit artikel dragen gemeenten zorg voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. De toestemming tot uitbreiding van de taken kan voor ten hoogste tien jaar worden verleend.

Met de wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 wordt geregeld onder welke voorwaarden de Minister voor Wonen en Rijksdienst hiervoor toestemming verleent. Het verlenen van toestemming zal per separaat besluit worden gemandateerd aan de Autoriteit woningcorporaties (hierna: Autoriteit).

Toegelaten instellingen kunnen alleen toestemming krijgen om de werkzaamheden uit te voeren als is voldaan aan een aantal voorwaarden, namelijk:

- Instemming van de gemeente en koppeling aan de taakstelling

- Vereisten aan de opdracht: minimaal percentage verhuur aan vergunninghouders

  • Maximale investeringskosten per verhuureenheid
  • Maximale investeringskosten per verhuureenheid
  • Maximale duur van de opdracht: 10 jaar

 - Openbare publicatie: Deze procedure beoogt dat marktpartijen kunnen zien welkegebouwen door pandeigenaren beschikbaar worden gesteld voor het huisvesten van vergunninghouders.

Het tijdstip van inwerkingtreding en vervallen van dit besluit zijn gekoppeld aan het moment waarop artikel 45a van de Woningwet in werking treedt en vervalt. In artikel II van de wijziging van de Woningwet in verband met het uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders is opgenomen dat artikel 45a vijf jaar na de inwerkingtreding ervan komt te vervallen. Voor dit besluit geldt hetzelfde.

Bron: Staatsblad 2016, nr. 350 STB 2016, 350

Verder lezen
Terug naar overzicht