Wijziging Drinkwaterbesluit (implementatie EU-Richtlijn inzake radioactieve stoffen)


Besluit van 27 augustus 2015, houdende wijziging van het Drinkwaterbesluit ter implementatie van Richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water (Pb EU 2013, L 296). Datum inwerkingtreding: 28 november 2015.

Voor de bescherming van de volksgezondheid zijn in Richtlijn 2013/51/ EURATOM voorschriften vastgesteld voor radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. Lidstaten zijn verplicht om uiterlijk 28 november 2015 de bepalingen van Richtlijn 2013/51/Euratom te implementeren in nationale wetgeving. Krachtens dit besluit worden ter implementatie van Richtlijn 2013/51/Euratom voor de bescherming van de volksgezondheid eisen aan radioactieve stoffen in drinkwater opgenomen in het Drinkwaterbesluit.

Bij de implementatie van de Richtlijn 2013/51/EURATOM is het algemene kabinetsbeleid van strikte implementatie gevolgd. Dat wil zeggen dat de wettelijke maatregelen zich beperken tot hetgeen volgens het EG-recht verplicht is. Daarbij is er uitdrukkelijk voor gekozen de bestaande organisatie voor de zorg van de kwaliteit van het drinkwater zoals voorgeschreven in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit te handhaven. Bij het voorzien in de behoefte aan voldoende en kwalitatief goed (deugdelijk) drinkwater kent de overheid aan de bedrijfstak van de openbare watervoorziening een centrale plaats toe. Het wordt primair tot de taak van de drinkwaterbedrijven gerekend om zorg te dragen voor de feitelijke levering van deugdelijk drinkwater aan consumenten en andere afnemers en daarbij de onzekerheden die optreden in de verschillende onderdelen van het traject van grondstof naar eindproduct zoveel mogelijk te reduceren. De rol van de rijksoverheid daarbij is, naast het uitoefenen van toezicht, vooral voorwaardenscheppend en kaderstellend.

Dit houdt in dat voor de algemene verplichtingen zoals opgenomen in artikel 4 en ook artikel 7 van de Richtlijn 2013/51/EURATOM, de minister van Infrastructuur en Milieu systeemverantwoordelijk is en toezicht uitoefent. Uitvoering van monitoring, controle en waar nodig maatregelen om drinkwaterkwaliteit te herstellen, is primair de verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven.

In dit wijzigingsbesluit alsook in een wijziging van de Drinkwaterregeling zijn de bepalingen voor de controleparameters opgenomen. Dit is voor een groot deel een voortzetting van de eerdere bepalingen voor radioactieve stoffen uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling.
STB 2015, 330

Verder lezen
Terug naar overzicht