Wijziging enkele besluiten in verband met inwerkingtreding Wet natuurbescherming in Staatsblad


Op 20 december is het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, in het Staatsblad gepubliceerd.

De Wet natuurbescherming (STB 2016, 34) is op 1 januari 2017 in werking getreden (STB 2016, 384) en voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, bedreigde dier- en plantensoorten en hun leefomgeving en houtopstanden. Met de inwerkingtreding zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet komen te vervallen. Ter uitvoering van de Wet natuurbescherming is het Besluit natuurbescherming (STB 2016, 383) vastgesteld. Dit besluit is eveneens op 1 januari 2017 in werking getreden (Staatsblad 2016, nr. 384).

In het ontwerp van het Besluit natuurbescherming was ook voorzien in de wijziging van enkele andere besluiten. Een drietal wijzigingsbepalingen zijn uit het ontwerp geschrapt. Deze bepalingen voorzagen in een vervanging van de verwijzing in de betrokken algemene maatregelen van bestuur naar bepalingen in de thans geldende natuurwetgeving door een verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen in de Wet natuurbescherming.

Nahangprocedure  

De betrokken technische wijzigingen behoeven echter nahang bij de Eerste en Tweede Kamer. Gelet op de te doorlopen procedure had dit een belemmering kunnen vormen voor de gewenste inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving op 1 januari 2017 en voor de gewenste tijdige duidelijkheid over die inwerkingtreding. Daarom zullen de verwijzingen door middel van een afzonderlijke algemene maatregel van bestuur worden aangepast.  Dit besluit voorziet in die aanpassing. De in het besluit opgenomen wijzigingen hebben geen gevolgen voor normen die zijn gericht tot burgers en bedrijven.

Aanpassing besluiten

De aanpassing betreft het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). De aanpassing van Besluit mer houdt verband met het feit dat de nieuwe Wet natuurbescherming natuurmonumenten niet langer in een specifiek beschermingsregime voor beschermde natuurmonumenten zal voorzien. Gebieden die in het verleden als zodanig waren aangewezen kunnen op gelijke wijze als andere natuurgebieden door middel van het reguliere instrumentarium van de ruimtelijke ordeningswetgeving en milieuwetgeving worden beschermd. Alleen voor Natura 2000-gebieden blijft een bijzondere bescherming gelden.

Bron: STB 2016, 513

Verder lezen
Terug naar overzicht