Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 (diverse wijzigingen)


Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 24 november 2014, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de aanscherping van de warmteweerstand en de wijziging van de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en wijziging van enkele andere regelingen. Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015.

Deze wijzigingsregeling bevat met name de voorschriften die nodig zijn ter uitwerking van de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 met ingang van 1 januari 2015. Genoemde wijziging van het Bouwbesluit 2012 vindt plaats ter implementatie van de richtlijn 2010/31/EU van het Europees parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (Pb EU L153/13). Deze herziene richtlijn energieprestatie (herziene EPBD) bevat een nadere uitwerking en aanscherping van de eerdere richtlijn van 16 december 2002 en heeft als oogmerk de energie-efficiënte in de gebouwde omgeving verder te stimuleren.

Het gaat in deze wijzigingsregeling met name om de bepalingsmethode om de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in het met ingang van 1 januari 2015 gewijzigde artikel 5.3, lid 6 van het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2014, nr. 342) te berekenen. Verder is de verwijzing naar ISSO 75.1 geactualiseerd en zijn de correctiefactoren voor de toepassing van NEN 7120 aangepast aan de laatste versie van die norm. Ook zijn voor NEN 1068 en NEN 7120 nieuwe correctiebladen aangewezen.

Tevens zijn twee ondergeschikte wijzigingen in de Regeling omgevingsrecht aangebracht en een ondergeschikte wijziging in de Regeling energieprestatiegebouwen.
Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 (diverse wijzigingen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht