Wijziging Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden


Het is voor decentrale overheden verplicht om te publiceren in een elektronisch publicatieblad dat voldoet aan de wettelijke voorschriften. Om dit te faciliteren kan gebruik worden gemaakt van de GVOP. Voor openbare lichamen die kiezen voor het bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften in een eigen Blad Gemeenschappelijke Regeling is gebruik van de GVOP verplicht.

Publicatie van het bestand met geconsolideerde regelgeving dient centraal plaats te vinden op de website: overheid.nl. Het gebruik van de hiervoor door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde centrale voorziening decentrale regelgeving (CVDR) is wettelijk voorgeschreven in het huidige art. 2 Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling decentrale overheden.

Op verzoek van de overheidsorganisaties die de voorzieningen gebruiken worden de functies van CVDR en GVOP op termijn geïntegreerd in een nieuwe voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Hierdoor behoeven nieuwe verordeningen of andere algemeen verbindende voorschriften niet langer in twee verschillende systemen en op twee manieren te worden ingevoerd, wat het werkproces minder foutgevoelig maakt. Daarnaast kunnen door de integratie van beide applicaties wijzigingsbesluiten eenvoudiger in geconsolideerde teksten worden verwerkt en kan beter worden bewaakt of dit laatste ook tijdig gebeurt.

De wijziging van de Regeling ziet er in de eerste plaats op om deze in lijn te brengen met de integratie van de CVDR en de CVOP. In de tweede plaats brengt de komst van DROP (in eerste instantie naast GVOP en CVDR) met zich mee dat het bij de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten in acht te nemen Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving (IPM) moet worden aangepast.

De wijziging is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Bron: Staatscourant 17 juni 2016, nr. 31591 Stcrt 17 juni 2016, nr. 31591

Verder lezen
Terug naar overzicht