Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet


Op 17 december 2016 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vastgesteld (Stcrt. 2016, 69127) Deze regeling schrijft voor dat vaste mest (dikke fractie) wordt bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer in plaats van door de vervoerder. Dit systeem wordt van kracht met ingang van 1 oktober 2017. Tijdens de voorbereiding van de implementatie van dit systeem is voor enkele voorschriften geconcludeerd dat deze aangepast moeten worden ten behoeve van een soepele uitvoering van de regeling.

Essentieel voor de realisatie van de doelen van de Meststoffenwet is dat er over de afvoer van dierlijke mest administratief verantwoording wordt afgelegd, zodanig dat de nutriënten in de meststroom van producent tot eindgebruiker worden verantwoord. De regels voor mesttransport bepalen daarom dat een mesttransport vergezeld gaat van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM), dat de mest wordt gewogen, bemonsterd en geanalyseerd en dat het transportmiddel is uitgerust met AGR/GPS- apparatuur. Daarnaast wordt de mest vervoerd door een geregistreerd vervoerder.

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, wordt in de huidige situatie handmatig bemonsterd door de vervoerder. Hoewel is voorschreven dat de vervoerder een representatief monster moet nemen, komt het voor dat de monstername of het monster gemanipuleerd wordt zodat hoge fosfaatwaarden worden geregistreerd. Daarmee wordt het mogelijk om op papier meer mineralen te verwerken dan feitelijk het geval is. De zogenoemde ‘zwarte mest’ die op het bedrijf achterblijft, wordt op het eigen land boven de gebruiksnorm aangewend of tegen lagere kosten regionaal afgezet.

Met het nieuwe systeem van onafhankelijke bemonstering, wordt vaste mest (dikke fractie) bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer. Het feitelijk nemen…

Verder lezen
Terug naar overzicht