Wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (dertiende tranche)


Dit besluit bevat de zogenaamde dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betreft een «tussentijdse» reparatietranche en bevat - anders dan de reguliere halfjaarlijkse tranches van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - geen nieuwe experimenten of nieuwe deelnemers aan bestaande experimenten. De wijziging betreft een aanvulling en verduidelijking van de ten hoogste toegestane tijdsduur van de krachtens artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet bij wege van experiment toegestane afwijkingen (dertiende tranche).

Aanleiding vormden twee uitspraken van de Raad van State van februari 2016. De eerste uitspraak (RvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:201) betrof het bestemmingplan «Spoorzone» van de gemeente Culemborg. Dit is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, dat is aangewezen als experiment in de (STB 2014, 168) In deze uitspraak heeft de Afdeling aan enkele onderdelen van art. 7c Besluit uitvoering Chw verbindende kracht ontzegd, omdat in dit artikel in strijd met art. 2.4, derde lid, aanhef en onder b, Chw niet de ten hoogste toegestane tijdsduur van de van belang zijnde afwijkingen is bepaald. Het gebruik kunnen maken van deze afwijkingen is aldus, anders dan voorgeschreven, niet in tijd beperkt.

In aansluiting op deze uitspraak deed de Afdeling bestuursrechtspraak op 17 februari 2016 (RvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:399) uitspraak in een zaak over het inpassings- en exploitatieplan «Logistiek Park Moerdijk» van de provincie Noord-Brabant. Dit is een inpassingsplan dat is aangewezen als experiment in de STB 2015, 109. In deze uitspraak heeft de Afdeling aan art. 7k, tweede lid, Besluit uitvoering Chw verbindende kracht ontzegd, omdat in dit artikel in strijd met artikel 2.4, derde lid, aanhef en onder b, van de Crisis- en herstelwet niet de ten hoogste toegestane tijdsduur van de van belang zijnde afwijkingen is bepaald. Het gebruik kunnen maken van deze afwijking is aldus, anders dan voorgeschreven, niet in tijd beperkt.

Met de dertiende tranche worden de geconstateerde gebreken in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet gerepareerd. Dit betreft allereerst de artikelen 7c en 7k, waarop de bovengemelde uitspraken van de bestuursrechter betrekking hebben. De onderdelen van die artikelen, waaraan de verbindende kracht is ontzegd, hoeven niet opnieuw te worden vastgesteld. Herstel van dit gebrek vindt plaats door de terugwerkende kracht, die verbonden is aan de aanvulling van deze artikelen.

Deze reparatie is verder niet beperkt tot de artikel(onderdel)en waaraan door de Afdeling bestuursrechtspraak verbindende kracht is ontzegd. Er zijn meer artikelen in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, die hun grondslag vinden in artikel 2.4 Crisis- en herstelwet. Voor al deze artikelen is nagegaan of deze voldoen aan de voorwaarde dat in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking of afwijkingen wordt bepaald. Alle artikelen waarbij dat niet het geval is, worden in deze dertiende tranche gerepareerd.

Daarbij zijn in het algemeen de volgende termijnen aangehouden, dit in aansluiting bij andere, vergelijkbare experimenten in het kader van de Crisis- en herstelwet:

– voor het vaststellen van een experimenteel bestemmingsplan, inpassingplan, visie of verordening: vijf jaar;

– voor innovatieve (bouw)technieken: tien jaar;

– voor experimenten met vergunningverlening: vijftien jaar, en

– voor experimenten die zien op de realisatie van woningbouw: vijftien jaar.

De wijziging regelt verder de inwerkingtreding van deze tranche. Gelet op de aard van de in deze tranche opgenomen wijzigingen, wordt met het oog op de geldigheid en rechtszekerheid van alle reeds op basis van de achtereenvolgende tranches op grondslag van artikel 2.4 Crisis- en herstelwet door bestuursorganen genomen of in voorbereiding zijnde besluiten, gekozen voor inwerkingtreding met terugwerkende kracht. De terugwerkende kracht wordt verleend tot de datum van inwerkingtreding van de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, waarin het desbetreffende experiment was opgenomen.

Bron: Staatsblad 2016, nr. 252 STB 2016, 252

Verder lezen
Terug naar overzicht