Wijziging Wet luchtvaart (implementatie EU-verordeningen)


Wet van 30 september 2015 tot wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart. Datum inwerkingtreding: 17 oktober 2015.

Onderhavige wet heeft betrekking op de implementatie van een aantal Europese verordeningen. Ten eerste regelt de wet de uitvoering van twee Commissieverordeningen op het gebied van luchtvaartnavigatie: de vergoedingenverordening, Verordening (EU) nr. 391/2013, en de prestatieverordening, Verordening (EU) nr. 390/2013. Deze verordeningen maken deel uit van het pakket van Single European Sky verordeningen waarmee het gemeenschappelijk Europees luchtruim geregeld wordt.

De vergoedingenverordening bevat de grondslagen voor het communautair heffingenregime dat binnen de EU voor luchtvaartnavigatiediensten geldt. Het gaat hierbij met name om vergoedingen voor verleende luchtverkeersleidingdiensten en meteorologische dienstverlening aan luchtruimgebruikers. Vervanging van de oorspronkelijke vergoedingenverordening was nodig om het communautair heffingensysteem te optimaliseren.

De nieuwe prestatieverordening richt zich op de verbetering van de prestaties van de luchtverkeersdienstverleners. Op lange termijn wordt met het Single European Sky project (SES) beoogd de capaciteit van het luchtruim te verdrievoudigen, de veiligheid met een factor 10 te verbeteren, het milieueffect per vlucht met 10% te verminderen, en de luchtverkeersleidingkosten met 50% te verminderen teneinde de op lange termijn verwachte verdubbeling van het verkeer te accommoderen.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt de onderzoeksverordening, Verordening (EU) nr. 996/2010, nader in te vullen, door het toezicht op de uitvoering van de noodplanverplichting door de luchtvaartmaatschappijen wettelijk te borgen.
STB 2015, 363

 

Verder lezen
Terug naar overzicht