Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten


Sinds 1 juli jl. is de wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van kracht.

De modernisering en vereenvoudiging van de uit 1981 stammende Wet voorkeursrecht gemeenten vond in twee stappen plaats.

Stap 1 was ten tijde van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de Invoeringswet Wro, die op 1 juli 2008 in werking trad, werd de Wvg aangepast aan de planvormen uit de Wro. Naast de gemeenten kregen toen ook het Rijk en de provincies een voorkeursrechtbevoegdheid. Tevens zijn toen de procedurele regels vereenvoudigd.Stap 2 was 1 juli jl. De belangrijkste verbeteringen en vereenvoudigingen zijn:

  • Een vereenvoudiging van de aanbiedingsprocedure en rechterlijke procedures. Dit leidt volgens VROM tot snellere procedures en meer procesregie voor de rechter;

  • De ontheffingsbevoegdheid van Gedeputeerde Staten is vervangen door een ontheffingsbevoegdheid voor het College van Burgemeester en Wethouders. Dit sluit volgens VROM beter aan bij de praktijk;

  • Aanpassing aan de wetswijziging en opschoning door middel van een nieuw Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010.

  • Nieuwe notarisverklaringen aan het slot van elke akte van levering.

Later zullen nog vernieuwde regels inzake bekendmaking en inwerkingtreding van voorkeursrechten in werking treden. Daarom wordt gewacht tot de uitkomsten bekend zijn van de evaluatie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken worden afgewacht. VROM wil de mogelijkheid hebben om in te spelen op uitkomsten van die evaluatie.

[www.vrom.nl]

Verder lezen
Terug naar overzicht