Wijziging woningwaarderingstelsel per 1 oktober 2016


Per 1 oktober 2016 is het woningwaarderingstelsel (WWS) op een aantal punten gewijzigd. Zie: circulaire-aanpassingen-woningwaarderingsstelsel en Staatsblad 2016, 344. Het gaat om de puntenberekening bij renovatie, de puntentelling te gebruiken bij de verhuur van nieuwe, kleine woningen in de regio’s Amsterdam en Utrecht en de huurberekening voor zorgwoningen. Deze aanpassingen van het WWS zijn alleen van toepassing voor zelfstandige woningen. Het WWS voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen blijft ongewijzigd.

Toelichting

De aanpassingen van het WWS per 1 oktober 2016 zijn opgenomen in een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. In het nu gewijzigde WWS zijn er twee mogelijkheden: ingrijpende renovatie of een lager niveau ingreep. Voorwaarde bij ingrijpende renovatie is dat de energieprestatie op het niveau is gebracht van een nieuwbouwwoning zoals bepaald door het Bouwbesluit 2012. Dat geldt ook als sprake is van een functiewijziging, bijvoorbeeld als een kantoor wordt omgebouwd tot woonruimte. Als het renovatieniveau niet leidt tot een woning die qua energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw kunnen wel extra punten worden toegekend op basis van het investeringsniveau. Het gaat daarbij om 0,2 punt per investering van € 1000. Aanvullende voorwaarde is dat wel dat de renovatie een investering betekende van meer dan € 10.000.

De puntentoekenning van kleine nieuwbouwwoningen in de COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht wordt verruimd. Daarbij gaat het om woningen tot 40 m2, gebouwd in de jaren 2017 tot en met 2021. Dat betekent voor de genoemde kleine woningen een hogere puntenwaardering in het WWS dan de algemeen geldende waardering per vierkante meter. De algemeen geldende puntenwaardering wordt thans berekend met de formule WOZ/oppervlakte/€ 122. Voor deze kleine nieuwbouwwoningen zal een formule gelden van WOZ/oppervlakte/€ 51.

Bij zorgwoningen kan een toeslag van 35% op de punten worden toegepast als de zelfstandige woonruimte en het woongebouw geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. De nu voorgestelde wijziging op dit punt is het wegwerken van een omissie in de per 1 oktober 2015 ingegane regeling binnen de WWS voor zorgwoningen. Abusievelijk is de toeslag van 35% in de regelgeving toen slechts van toepassing verklaard over de onderdelen 1 tot en met 8. Nu zijn ook de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10 binnen de regeling getrokken.

Bron:  Staatsblad 2016, nr.344, Circulaire aan gemeenten, 2 juni 2016. Brief aan Tweede Kamer, 19 februari 2016.

Verder lezen
Terug naar overzicht