Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2016) [Tekst geldig vanaf 01-07-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-07-2017]Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 700101;

Gelet op artikel 2, vijfde lid van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 18 november 2015, nr. W03.15.0388/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 707630;

Hebben goedgevonden en verstaan:


Artikel I

[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]


Artikel II

[Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]


Artikel III

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.


Artikel IV

1.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

2.

In afwijking van het eerste lid treden de in de bijlage I bij het Besluit OM-afdoening genoemde feitcodes «D517» en «E100a» in werking per 1 juli 2016.

3.

In afwijking van het eerste lid treden de in de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften opgenomen feitcode «K155a», «K155b» en «K155c» in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel B van de Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014, 353) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

De Minister van Infrastructuur en Milieu ,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Uitgegeven de vijftiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur
Verder lezen
Terug naar overzicht