Naar de inhoud

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag) (2) [Tekst geldig vanaf 13-12-2016]

[Tekst geldig vanaf 13-12-2016]

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis.]

Artikel II

Artikel 17, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is niet van toepassing op subsidies waarvoor de aanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok