Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding) [Regeling treedt in werking op 01-01-2018]

[Regeling treedt in werking op 01-01-2018]Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van het kind wenselijk is om nadere regels te stellen omtrent het recht op contact of omgang van de ouder die de andere ouder heeft gedood, en dat daartoe Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]


Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.]


Artikel IIa [Nog niet in werking]

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.


Artikel III [Nog niet in werking]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
Wassenaar, 7 juni 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok
Uitgegeven de zestiende juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok
Verder lezen
Terug naar overzicht