Wijzigingswet Mediawet 2008 (toekomstbestendig maken publieke mediadienst) [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de publieke mediadienst toekomstbestendig te maken en dat het daarvoor nodig is de publieke mediaopdracht aan te scherpen, de regels over het verzorgen en plaatsen van media-aanbod door de landelijke publieke mediadienst zodanig aan te passen dat meer openheid, pluriformiteit en creatieve competitie kan ontstaan, de sturing door de NPO te versterken om meer gemeenschappelijkheid en herkenbaarheid te bereiken, en in samenhang met het voorgaande de governance van de landelijke publieke mediadienst bij te stellen, alsmede een nieuwe bestuursstructuur voor de regionale publieke mediadienst in te voeren, en daarnaast enige overige maatregelen te treffen, en dat het daarvoor nodig is de Mediawet 2008 te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Artikel I

[Wijzigt de Mediawet 2008.]


Artikel II

Archiefbescheiden van de stichting Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel I, onder W, over naar de NPO, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.


Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
Wassenaar, 16 maart 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker
Uitgegeven de de dertigste maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur
Verder lezen
Terug naar overzicht