Naar de inhoud

Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie) [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de opleiding van rechters en officieren van justitie te herzien en in dat verband de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel III

[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel IV

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel V

[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel VI

Op rechterlijke ambtenaren in opleiding die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn benoemd, blijven de artikelen van de ingevolge deze wet gewijzigde wetten en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op de dag vóór de dag van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Artikel VII

[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en deze wet.]

Artikel IX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
Wassenaar, 2 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de tiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur