WVG-verklaring onterecht gesteld betekent géén eigendomsoverdracht!


In 2004 levert V een perceel grond aan K. Hoewel het perceel sinds 2002 is belast met een WVG-voorkeursrecht ten behoeve van de gemeente G, heeft de notaris ten onrechte onder de leveringsakte een voetverklaring ex artikel 24 WVG opgenomen, houdende dat het perceel niet is opgenomen in een aanwijzing ex artikelen 2 of 8 WVG (etc).

Naar aanleiding hiervan dient G een verzoek in bij de Rechtbank dat strekt tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 26 WVG van de leveringsakte. V en K stellen onder meer…

Verder lezen