Zaken die door verschillende ondernemers worden gebezigd, vormen geen algemeenheid


Samenvatting

Een fiscale eenheid in de zin van de omzetbelasting hield zich bezig met de (detail)handel in zogeheten bruingoed. Binnen deze fiscale eenheid verzorgde E de inkoop en het voorraadbeheer. L trad op als importeur van audiovisuele apparatuur en de vennootschappen F dreven winkels in bruingoed. De vennootschappen F zijn op 25 februari 2005 in staat van faillissement verklaard. De fiscale eenheid wordt per die datum verbroken. In overleg met de crediteuren is besloten tot voortzetting van een aantal winkels. Daartoe dragen de vennootschappen F in maart 2005 hun activa en passiva over aan G, en draagt E een voorraad bruingoed over aan belanghebbende, die gelieerd is aan G. Belanghebbende ontvangt daarvoor een factuur met omzetbelasting. De inspecteur stelt dat de zaken die aan G en aan belanghebbende zijn overgedragen een algemeenheid van goederen vormen, zodat belanghebbende ten onrechte de in rekening gebrachte omzetbelasting heeft afgetrokken. De Hoge Raad overweegt dat van een algemeenheid alleen sprake kan zijn, indien de zaken voorafgaand aan de overgang gezamenlijk door een ondernemer worden gebezigd, en worden overgedragen met het oog op een bezigen daarvan door een andere ondernemer. Ten tijde van de levering door E was de fiscale eenheid met de vennootschappen F verbroken, zodat reeds daarom geen sprake kon zijn van een overdracht van een algemeenheid van goederen.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Tot 25 februari 2005 vormde H bv een fiscale eenheid bedoeld in artikel 7, lid 4, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) met zes (klein)dochtervennootschappen, te…

Verder lezen
Terug naar overzicht