Naar de inhoud

Evaluatie van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Minister Weerwind heeft de Eerste en Tweede Kamer op 15 februari 2024 het verslag gestuurd van het evaluatieonderzoek naar het LBIO. Het LBIO kan worden ingeschakeld voor de inning van de alimentatie, op grond van een rechterlijke machtiging.

Evaluatie van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Het LBIO neemt de invordering van de onderhoudsgelden (alimentatie) op zich. De verzoeker stelt de executoriale titel in handen van het LBIO. De kosten voor de invordering door het LBIO worden verhaald op de onderhoudsplichtige.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert het LBIO. Op basis van artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen voert het ministerie elke vijf jaar een evaluatie uit.

Het LBIO geeft zelf aan dat het aandeel zware casussen in hun ervaring toeneemt naarmate het totaal aantal verzoeken tot inning daalt. In de landelijke media is de afgelopen jaren ook veel te doen geweest over de toename van complexe scheidingen. De beredeneerde verklaring hierachter is daarom dat vooral het aantal ‘eenvoudige’ verzoeken tot inning afneemt. Positief is daarom dat, ook bij deze toenemende zwaarte, het LBIO erin slaagt om vrij constant bij ca 75% van de verzoeken in de interventiefase het overnemen van de inning te voorkomen. Dit impliceert dat het LBIO steeds beter, ook bij complexe scheidingen, het overnemen van de inning weet te voorkomen.


Onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: Een beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de taakuitvoering van het LBIO van 2018 tot en met 2022 en daarnaast een verkenning van de wenselijkheid van voortzetting van de taakuitoefening door het LBIO.

Uit het rapport blijkt kort samengevat het volgende:

Het LBIO voert de wettelijke taakopdracht doelgericht en doelmatig uit.
Het LBIO heeft de bedrijfsvoering adequaat op de gegeven taakstelling ingericht en past binnen de organisatie professionele monitoring en verbetering toe.
Het LBIO is erin geslaagd om een passende balans te vinden tussen efficiënte, effectieve en klantvriendelijke taakuitvoering tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij maatschappelijk verantwoord en duurzaam incasseren een centrale rol speelt.
Het LBIO heeft enerzijds sterk gestuurd op een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke taakuitvoering en anderzijds gehandeld met een sterke maatschappelijke visie op verantwoord en duurzaam incasseren.


Aanbevelingen
Naast de vooral positieve constateringen worden de volgende aanbevelingen door het onderzoeksbureau gedaan:

1. “ (…) Naast de wettelijke taak voert het LBIO al meer dan dertien jaar alimentatieberekeningen uit. Deze dienstverlening wordt door alle stakeholders die wij spraken als wenselijk ervaren. Wij adviseren voor deze dienstverlening een algemene maatregel van bestuur op te stellen en een kostendekkend tarief vast te stellen. (…) “.

2. “ (…) Het LBIO heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in verbetering van communicatie en klachtbehandeling en ook in 2023 al mooie resultaten behaald. Wij adviseren de ingezette beweging om het aantal klachten verder te reduceren voort te zetten. (…) “.

3. “ (…) We adviseren de goede samenwerking tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer te benutten om samen met ketenpartijen bekende hardvochtigheden voortkomend uit wetgeving aan te pakken, waaronder specifiek het aanpassen van alimentatie bij gewijzigde omstandigheden. Het samen blijven agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen versterkt de maatschappelijke effectiviteit van het LBIO. (…) “.

Lees hier de volledige ZBO-Evaluatie LBIO 2023