Naar de inhoud

Wat is een impactmeting?

Impactmeting is een manier om aan de CSRD-rapportagevereisten te voldoen. Je kunt zo je milieu-, sociale en economische prestaties te beoordelen, maar het geeft je ook inzicht in waar je staat en waar jouw partners in de waardeketen staan. Pas als je weet waar je staat, kun je verbeterpunten identificeren, kosten besparen en bijvoorbeeld milieueffecten minimaliseren.

Impactmeting is niets anders dan een gestructureerde aanpak om de effecten van jouw bedrijf of product op het milieu, de samenleving en de bedrijfsvoering (oftewel ESG) te meten. In deze white paper zoomen we in op het meten van milieu-impact conform de CSRD en de ESRS E1.

Impactmetingen kunnen helpen om

  • Te begrijpen wat jouw impact is op het gebied van ESG
  • Effectieve strategieën te bedenken om deze impact te verminderen
  • Jouw beleid goed te communiceren naar de betrokken partijen.

Online training: Milieu-impact in het kader van ESG/CSRD

Impact measurement is een belangrijk startpunt, pas als je de impact hebt gekwantificeerd van je dienstverlening/productie/producten, kun je als organisatie voortgang inzichtelijk maken, evalueren en bewaken. Tijdens de webinar worden veel praktische voorbeelden gegeven en wordt er een stappenplan uitgelegd om aan de slag te gaan met impact measurement. Meer info hier >

Milieutechnische uitgebreide input-outputanalyse  

De EEIOA is een methode voor de beoordeling van milieueffecten (bijv. uitstoot van broeikasgassen) door de handelsgegevens en afhankelijkheden bij de productie- en consumptiestructuren tussen economieën over de hele wereld te analyseren. Dit kan dan via een database zoals EXIOBASE worden benaderd. De vereiste inputgegevens zijn de gebruiksgegevens en de output kan een milieuvoetafdruk zijn. Het voordeel van deze methode is dat het een aanduiding geeft waar de impact optreedt door de hoogste impact ten aanzien van sector en land te identificeren. De dekking is zeer breed en kan daarom voor vele landen, sectoren en activiteiten worden toegepast, door de reeks van kengetallen die typisch alle economische sectoren bestrijken. Het is een goede methode om de bedrijfsbrede uitstoot van broeikasgassen te bepalen en voorlopige inzichten te krijgen waarop beslissingen kunnen worden genomen.  

Download gratis woordenlijst

Hopelijk komt een deel van deze terminologie je bekend voor, want de kans is groot dat je er binnenkort mee te maken krijgt. Mocht je er nog niet mee bekend zijn, geen paniek. Het team van JES! Knowledge heeft een handige begrippen en woordenlijst voor jou samengesteld met bijbehorende uitleg.  Bekijk de woordenlijst hier >

De voordelen hebben ook beperkingen

Echter, de voordelen hebben ook beperkingen. Het gebrek aan fijnmazigheid van de sectoren leidt tot minder nauwkeurige resultaten. Met de EEIOA is geen nauwkeurige berekening van de uitstoot van broeikasgassen voor een bepaald product of service mogelijk en ook is de vergelijking tussen afzonderlijke producten niet mogelijk. Het kan bijvoorbeeld wel de uitstoot van broeikasgassen van het transport opleveren, maar het kan niet de specifieke details geven van de uitstoot van broeikasgassen van een bepaald voertuigmerk of -model.   

Levenscyclusbeoordeling (LCA)  

De LCA richt zich op producten en services, in plaats van de bedrijfsbrede benadering. De LCA beoordeelt het milieueffect van een product of service gedurende zijn hele levenscyclus. Dat betekent het verkrijgen van inzicht in alle fasen van de winning van grondstoffen, productie, transport en gebruikt tot het einde van de levensduur. Met een levenscyclusbeoordeling kunnen specifieke gebieden, zogenaamde 'hotspots', worden bepaald waar milieutechnische verbeteringen mogelijk zijn.  

Een gebruikelijke uitdaging bij rapportage en LCA blijft het verzamelen en de betrouwbaarheid van de gegevens. Het verzamelen van de juiste gegevens kan tijdrovend zijn en vele hulpbronnen vereisen als er geen geïntegreerde gegevensoplossingen aanwezig zijn. Als wetenschappelijke methode volgt de LCA een systematische en strikte benadering. Dit betekent dat onzekerheden en beperkingen door lacunes in de gegevens zo uitgebreid mogelijk worden aangepakt, zodat transparanten en wetenschappelijk onderbouwde resultaten worden verstrekt. Voor de gegevens in LCA-studies bestaan databases en tools, zoals Ecoinvent en IDEMAT, die de toegang tot betrouwbare en consistente informatie ondersteunen.  

De koplopers in duurzaamheid passen LCA's al toe om inzicht te krijgen in de milieubelasting van producten of serviceniveaus. Deze bedrijven hebben LCA in hun bedrijven geïntegreerd en kunnen de resultaten van de LCA gebruiken voor:  

  • Het rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen en andere milieu-indicatoren van hun producten of services;  
  • Het sturen van de besluitvorming over strategische planning, het stellen van prioriteiten, ontwerp of herontwerp van producten of processen;  
  • Het identificeren van mogelijkheden ter verbetering van de milieuprestaties van producten in hun gehele levenscyclus;  
  • Marketingdoeleinden (bijv. het implementeren van een regeling voor milieukeurmerken of het uiten van een claim over milieuprestaties).  

Hoe kan impactmeting je helpen om te voldoen aan de eisen van CSRD voor klimaatverandering? 

Impactbeoordelingen kunnen inspanningen ondersteunen om aan de publicatievereisten volgens de ESRS E1 te voldoen. Ten eerste kunnen impactmetingen de gegevens genereren met betrekking tot de drie categorieën van de publicatievereisten. Ten tweede betreft impactmeting per definitie het verzamelen van gegevens die overeenkomen met de rapportageverwachtingen zoals beschreven in de CSRD.   

De output van impactbeoordelingen geven inzichten die helpen bij het maken van effectieve klimaattransitieplannen, zoals binnen de Algemene informatieverschaffing is vereist. Een resultaat van een impactbeoordeling bevat met name de identificatie van hotspots die betrekking hebben op de levenscyclus van een product, de waardeketen of het bedrijf dat een aanzienlijke impact heeft. Door te begrijpen waar een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt, kunnen bedrijven hun inspanningen, en voor de ESRS E1 hun klimaattransitieplannen, op het verminderen van de uitstoot richten. Daarnaast kunnen bedrijven door impactbeoordeling innovatieve oplossingen onderzoeken en begrijpen hoe deze een invloed op de koolstofuitstoot hebben. 

Deze consequenties kunnen als kwantitatief en structureel worden beschouwd, omdat sommige innovaties de uitstoot naar andere punten in de levenscyclus of waardeketen kunnen verschuiven. Dit is van belang voor publicatie van het impactrisico- en kansenmanagement, waarbij bedrijven beleid, acties en bronnen met betrekking tot beperking van en aanpassing aan klimaatverandering formuleren. Ten slotte heeft impactmeting een directe koppeling met de publicatievereisten onder meetgegevens en doelen. De publicatievereisten verlangen de toepassing van bepaalde methoden voor impactbeoordeling om kwantitatieve meetgegevens met betrekking tot uitstoot te genereren. Er wordt daarnaast van bedrijven verwacht dat ze over meetgegevens rapporteren die doorgaans ook input zijn voor impactbeoordelingen, zoals energieverbruik. Twee concrete voorbeelden van publicatievereisten en de betrokkenheid bij impactmeting zijn in de volgende paragrafen gegeven. Afbeelding 2 geeft de publicatievereisten voor meetgegevens en doelen aan en meer in het bijzonder hoe een impactbeoordeling vereist is of nuttig voor optimaal gebruik. 

Whitepaper Impactmeting

Meet de milieu-impact van jouw bedrijf; waarom moet dat, wat moet je meten en hoe begin je? Impactmeting is een manier om aan de CSRD-rapportagevereisten te voldoen. Download nu gratis onze whitepaper

JES! Whitepaper impactmetingen

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Het starten of versnellen van je ESG-reis doe je niet zomaar. We snappen dat je vragen hebt over de impact op jouw organisatie. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verder praten over wat ESG en de CSRD voor jou betekent?

We snappen dat er door de invoering van de CSRD veel op je af kan komen. Daarom staan onze adviseurs klaar om je met je mee te denken. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat, of al initiatieven hebt lopen. We werken graag samen met jou aan een duurzame toekomst voor jouw organisatie.