Advertentievoorwaarden

Januari 2008

1. Uitleg begrippen
1.1. In deze advertentievoorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
1.1.1. Aanbieding: iedere algemene aanbieding door Sdu Uitgevers op www.sdu.nl of gepubliceerd op andere wijze.
1.1.2. Aanleverspecificaties: de specificaties waaraan iedere Advertentie en Advertentiecampagne dient te voldoen om door Sdu Uitgevers geplaatst en/of geproduceerd te kunnen worden. Deze specificaties zijn weergegeven op www.sdu.nl en kunnen verschillen per Medium en per wijze van adverteren.
1.1.3. Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een Reclamebemiddelaar één of meer Advertenties in een Medium plaatst of wenst te plaatsen en/of te laten produceren. Hieronder wordt tevens verstaan de Reclamebemiddelaar.
1.1.4. Advertentie: iedere uiting van commerciële aard die op aanvraag van Adverteerder in een Medium wordt geplaatst, waaronder ingezonden mededelingen, sponsoring en andere vormen van media aandacht, bijvoorbeeld bij evenementen.
1.1.5. Advertentiecampagne: een reeks van Advertenties die tezamen het geheel vormen in het kader van een campagne.
1.1.6. Advertentiemateriaal: het materiaal dat door Adverteerder wordt aangeleverd ten behoeve van het produceren en/of plaatsen van een Advertentie.
1.1.7. Advertentieovereenkomst: een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Sdu Uitgevers en Adverteerder die ziet op de plaatsing van één of meer Advertentiecampagnes en/of Losse Advertenties.
1.1.8. Advertentieruimte: de door Sdu Uitgevers beschikbaar gestelde ruimte voor Advertenties in een Medium.
1.1.9. Advertentietarief: het actuele tarief dat is gepubliceerd op www.sdu.nl voor adverteren in een specifiek Medium.
1.1.10. Losse Advertentie: een advertentie die eenmalig wordt geplaatst in en/of geproduceerd voor plaatsing in een Medium en geen onderdeel is van een Advertentiecampagne.
1.1.11. Medium: een uitgave van Sdu Uitgevers of door Sdu Uitgevers geëxploiteerde Internet website. Voor een actueel overzicht van het aanbod wordt verwezen naar www.sdu.nl.
1.1.12. Offerte: een door Sdu Uitgevers aan Adverteerder gedaan specifiek aanbod voor de plaatsing en/of productie van Advertenties in één of meer Media.
1.1.13. Optie: de voorlopige reservering van Adverteerder op Advertentieruimte in een Medium en/of op een bepaalde voorkeurspositie in een Medium.
1.1.14. Overeenkomst: een Advertentieovereenkomst of een Productieovereenkomst.
1.1.15. Productieovereenkomst: een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Sdu Uitgevers en Adverteerder die ziet op het produceren door Sdu Uitgevers van een Advertentiecampagne en/of Losse Advertenties.
1.1.16. Reclamebemiddelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van Advertentieovereenkomsten en voor zover die gevolmachtigd is op te treden namens Adverteerder. Hieronder wordt tevens verstaan de reclamebemiddelaar en (tijdelijke) erkenninghouder als bedoeld in de ROTA, voor zover die gevolmachtigd is om op te treden namens Adverteerder.
1.1.17. ROTA: Regelen voor het advertentiewezen van de Stichting ROTA (Organisatie voor Media-Exploitanten en Reclamebureaus).
1.1.18. Sdu Uitgevers: Sdu Uitgevers B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27193898.
1.1.19. Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop Adverteerder Advertentieruimte voor een specifiek Medium moet hebben gereserveerd.
1.1.20. Uiterste Aanleverdatum: de uiterste datum waarop een Advertentie moet zijn aangeleverd door Adverteerder.

2. Toepasselijkheid van de advertentievoorwaarden
2.1. Deze advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes van of namens Sdu Uitgevers, en op alle Overeenkomsten die door of namens Sdu Uitgevers en Adverteerder worden aangegaan.
2.2. Andere voorwaarden van Sdu Uitgevers of Adverteerder, met inbegrip van de algemene leveringsvoorwaarden Sdu, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nr. 3569, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en voor zover nodig wijst Sdu Uitgevers de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Adverteerder hierbij uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Op alle Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten die tussen Sdu Uitgevers en Adverteerder worden gesloten, zijn de ROTA voorwaarden van toepassing voor zover deze de advertentievoorwaarden aanvullen en daarmee niet in strijd zijn. Bij twijfel daarover gaan deze advertentievoorwaarden voor.
2.4. Sdu Uitgevers mag deze advertentievoorwaarden eenzijdig wijzigen, welke wijziging bekend zal worden gemaakt op www.sdu.nl. Sdu Uitgevers zal een exemplaar van de gewijzigde advertentievoorwaarden toezenden aan Adverteerder. Adverteerder is gerechtigd de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de datum van toezending schriftelijk op te zeggen, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd. Een opzegging wordt geacht effect te hebben vanaf de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde advertentievoorwaarden.

3. Offertes en Aanbiedingen
3.1. Offertes van Sdu Uitgevers zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in een Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2. Sdu Uitgevers mag aangeboden Advertentieruimte aan derden verkopen, zolang acceptatie van een Offerte door Adverteerder nog niet schriftelijk door Sdu Uitgevers is ontvangen, met uitzondering van Advertentieruimte waarop een Optie rust als bedoeld in artikel 4.
3.3. Tenzij partijen hiervan afwijken, gelden de in een Aanbieding, Offerte of Overeenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van een Advertentie, plaatsingen van een nieuwe Advertentie, of voor wijzigingen, met inbegrip van uitbreiding of voortzetting, van een Advertentieovereenkomst.

4. Opties
4.1. Een Optie geldt voor de duur als daarin aangegeven.
4.2. Niet ingeroepen Opties vervallen van rechtswege aan het eind van de door Sdu Uitgevers schriftelijk aangegeven duur van de Optie. Indien geen duur is overeengekomen, vervalt de Optie aan het eind van de zevende (7e) dag voorafgaand aan de desbetreffende Sluitingsdatum.
4.3. Indien aan Adverteerder een Optie is verleend en een derde de door Adverteerder gereserveerde Advertentieruimte wenst te kopen, kan Sdu Uitgevers Adverteerder schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij de Advertentieruimte wenst af te nemen. Indien Adverteerder afwijzend of niet binnen deze termijn reageert, is Sdu Uitgevers gerechtigd om de Advertentieruimte aan een derde te verkopen.

5. Totstandkoming, inwerkingtreding en duur van Overeenkomsten
5.1. Adverteerder zorgt voor tijdige verstrekking aan Sdu Uitgevers van het Advertentiemateriaal conform de Aanleverspecificaties. Sdu Uitgevers zal op basis daarvan en de op dat moment beschikbare en vrije Advertentieruimte een Offerte verstrekken. Bij schriftelijke acceptatie door Adverteerder van deze Offerte binnen de in de Offerte gestelde termijn komt een Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van acceptatie van deze Offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2. Indien een Overeenkomst onder omstandigheden tot stand komt zonder voorafgaande Offerte, zal Sdu Uitgevers de totstandkoming van die Overeenkomst per omgaande schriftelijk bevestigen aan Adverteerder. De Overeenkomst treedt dan in werking op de datum van deze bevestiging tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen bij totstandkoming.
5.3. Indien door omstandigheden zoals grote spoed géén Offerte is verstrekt én geen schriftelijke bevestiging is verzonden conform artikel 5.2, dan wordt een Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van plaatsing van de Advertentie.
5.4. Iedere Overeenkomst wordt geacht te zijn afgelopen door voltooiing van alle verplichtingen over en weer.

6. Productieovereenkomst
6.1. Sdu Uitgevers en Adverteerder kunnen, al dan niet in aanvulling op een Advertentieovereenkomst, een Productieovereenkomst aangaan tegen een nader overeen te komen tarief. De Advertentietarieven zijn niet van toepassing op een Productieovereenkomst. Het overeengekomen tarief voor een Productieovereenkomst zal afzonderlijk door Sdu Uitgevers aan Adverteerder worden gefactureerd en zal worden berekend op basis van nacalculatie van de productiekosten.
6.2. Sdu Uitgevers zal een Losse Advertentie en/of Advertentiecampagne produceren op basis van het aangeleverde Advertentiemateriaal dat dient te voldoen aan de Aanleverspecificaties. Sdu Uitgevers spant zich ten aanzien van een Productieovereenkomst in voor een goed resultaat op basis van het Advertentiemateriaal.

7. Voorbeelden en/of proeven
7.1. Sdu Uitgevers kan op verzoek voorbeelden of proeven toezenden aan Adverteerder. Kosten voor het vervaardigen en verzenden daarvan komen voor rekening van Adverteerder en worden afzonderlijk door Sdu Uitgevers in rekening gebracht.
7.2. Adverteerder zal toegezonden voorbeelden of proeven na ontvangst per omgaande zorgvuldig op afwijkingen, fouten en gebreken onderzoeken en vervolgens goedgekeurd of gecorrigeerd aan Sdu Uitgevers retourneren. Adverteerder wordt geacht te hebben goedgekeurd indien deze niet binnen één (1) werkdag na toezending (of zoveel korter als door Sdu Uitgevers is aangegeven) aan Sdu Uitgevers meedeelt dat niet is goedgekeurd en correctie dient plaats te vinden. Eventuele afwijkingen, fouten en gebreken die niet binnen deze termijn zijn gemeld aan Sdu Uitgevers komen voor rekening en risico van Adverteerder.

8. Advertentietarieven
8.1. Advertentieovereenkomsten tussen Sdu Uitgevers en Adverteerder komen tot stand op basis van de door Sdu Uitgevers geoffreerde tarieven. Indien geen tarief is overeengekomen, gelden de Advertentietarieven van het moment van plaatsing van (een) Advertentie(s).
8.2. De Advertentietarieven worden door Sdu Uitgevers periodiek vastgesteld en gepubliceerd op haar website www.sdu.nl. Sdu Uitgevers is gerechtigd om eenzijdig haar Advertentietarieven te wijzigen, welke wijziging geen effect heeft op lopende Overeenkomsten.
8.3. De Advertentietarieven van Sdu Uitgevers zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen en kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, verpakking, verzending, en administratie.

9. Verplichtingen ten aanzien van een Advertentie
9.1. De Aanleverspecificaties zijn te vinden op www.sdu.nl en worden voor zover mogelijk op verzoek van Adverteerder door Sdu Uitgevers toegezonden.
9.2. De actuele tariefkaarten van Sdu Uitgevers per gedrukt Medium specificeren de Sluitingsdata en de Uiterste Aanleverdata, alsmede de (aanvullende) Aanleverspecificaties. De actuele tariefkaart ("NSTD kaart) is per Medium te vinden op www.sdu.nl.
9.3. Iedere Advertentie dient uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum te worden aangeleverd in overeenstemming met de Aanleverspecificaties.
9.4. Vanaf het tijdstip van ontvangst van een eventuele informatiedrager, waarop het Advertentiemateriaal wordt aangeleverd, komt het risico ten aanzien daarvan voor rekening van Sdu Uitgevers.
9.5. Adverteerder verplicht zich tegenover Sdu Uitgevers om al hetgeen te doen of na te laten dat redelijkerwijs in diens vermogen ligt om te voorkomen dat virussen of andere eigenschappen kleven aan het Advertentiemateriaal, die schadelijk zouden kunnen zijn voor de hard- en/of software van Sdu Uitgevers. Adverteerder dient in ieder geval diens netwerk doorlopend te beveiligen met up-to-date antivirus software.
9.6. Adverteerder zorgt ervoor dat een Advertentie volledig voldoet aan alle vereisten in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. 9.7. Adverteerder staat ervoor in dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, aan het onderstaande voldoet:
9.7.1. Een Advertentie identificeert Adverteerder duidelijk en ondubbelzinnig en dient duidelijk en onmiskenbaar te kunnen worden geïdentificeerd als een commerciële uiting van Adverteerder;
9.7.2. Een Advertentie heeft betrekking heeft op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
9.7.3. Een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend, misleidend of verwarrend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens een derde, of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
9.7.4. Een Advertentie mag de reputatie van Sdu Uitgevers niet schaden.
9.8. Adverteerder staat ervoor in dat een Advertentie geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten, in iedere publicatievorm die door Sdu Uitgevers wordt gedaan.
9.9. Adverteerder vrijwaart Sdu Uitgevers voor aanspraken van derden die voortvloeien uit verbintenissen van Adverteerder op grond van artikel 9.6, 9.7 en 9.8. Adverteerder zal Sdu Uitgevers volledig schadeloos stellen voor dergelijke aanspraken, mits Sdu Uitgevers binnen veertien (14) dagen na kennisname van een aanspraak Adverteerder schriftelijk van die aanspraak bericht.
9.10. Sdu Uitgevers bewaart Advertenties en Advertentiecampagnes tenminste één (1) jaar na plaatsing van een Advertentie en Advertentiecampagne, waarna Sdu Uitgevers die mag vernietigen.
9.11. Sdu Uitgevers zal Adverteerder gratis één (1) bewijsexemplaar verschaffen van elke editie van een gedrukt Medium waarin een Advertentie of meerdere Advertenties zijn geplaatst, mits Adverteerder bij de opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s) daarom heeft verzocht.

10. Plaatsing van een Advertentie
10.1. Sdu Uitgevers zal een Advertentie plaatsen op de wijze die is overeengekomen in een Advertentieovereenkomst, minieme afwijkingen daargelaten, mits Adverteerder een Advertentie tijdig en conform de Aanleverspecificaties heeft aangeleverd.
10.2. De door Adverteerder aangegeven gewenste datum voor plaatsing van een Advertentie, zal waar mogelijk door Sdu Uitgevers worden gehonoreerd. Sdu Uitgevers heeft het recht hiervan af te wijken tenzij is overeengekomen dat plaatsing op een andere dag niet is toegestaan.
10.3. Adverteerder mag aangeven wanneer en binnen welke periode in het kader van een Advertentiecampagne alle daarvan deel uitmakende Advertenties dienen te worden geplaatst.
10.4. Om het Advertentiemateriaal aan te passen aan de door Sdu Uitgevers gehanteerde standaarden, mag Sdu Uitgevers technische wijzigingen aanbrengen in het Advertentiemateriaal.
10.5. Sdu Uitgevers informeert Adverteerder zo snel mogelijk, bij voorkeur per e-mail of telefonisch, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder zal dan per omgaande zorgen voor een nieuwe versie van een Advertentie, welke hij beschikbaar stelt aan Sdu Uitgevers.
10.6. Indien als onderdeel van een Overeenkomst inserts in een Medium worden ingevoegd door Sdu Uitgevers, dan garandeert Sdu Uitgevers niet dat deze inserts de abonnee op het Medium ook daadwerkelijk bereiken.
10.7. Sdu Uitgevers mag afzien van plaatsing van een Advertentie, indien:
10.7.1. Het Advertentiemateriaal volgens Sdu Uitgevers strijdig is met hetgeen is neergelegd in deze Advertentievoorwaarden waaronder artikel 9.6, 9.7 en 9.8;
10.7.2. Het Advertentiemateriaal tekortkomingen heeft of anderszins ongeschikt is voor plaatsing en geen tijdig herstel heeft plaatsgevonden conform artikel 10.5;
10.7.3. Het Advertentiemateriaal bij eerdere plaatsing in een Medium klachten van lezers van dat Medium tot gevolg heeft gehad;
10.7.4. Sdu Uitgevers de desbetreffende Advertentieruimte nodig heeft voor het plaatsen van spoedeisende nieuwsberichten en/of ingezonden mededelingen, zoals rouwberichten;
10.7.5. Het Advertentiemateriaal niet past bij de aard en de omvang van de andere Advertenties in de betreffende editie van het Medium, ter beoordeling door Sdu Uitgevers.
10.8. Indien Sdu Uitgevers afziet van plaatsing van een Advertentie op grond van artikel 10.7.4 en/of 10.7.5, dan zal Sdu Uitgevers in goed overleg met Adverteerder beoordelen of desbetreffende Advertentie alsnog kan worden geplaatst en onder welke voorwaarden.
10.9. Sdu Uitgevers is gerechtigd om een Medium of een onderdeel daarvan te laten vervallen. Indien Sdu Uitgevers hiertoe overgaat gedurende een Advertentiecampagne, mag Adverteerder beslissen om de Advertentiecampagne voor het resterende gedeelte te laten vervallen, dan wel om deze in een ander Medium van Sdu Uitgevers te laten plaatsen tegen de voor dat andere Medium geldende tarieven. In dat geval kan Sdu Uitgevers de waarde van een Overeenkomst, inclusief de daarbij behorende korting, herberekenen met inachtneming van het vervallen gedeelte dan wel de geldende tarieven voor dat andere Medium.
10.10. Sdu Uitgevers mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), de Autoriteit Financiële markten, en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, mag Sdu Uitgevers Advertentiemateriaal aanpassen conform die aanwijzingen.
10.11. Sdu Uitgevers draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de Advertentiecampagne en/of Losse Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.

11. Afname, annulering en uitstel
11.1. Behoudens artikel 11.2 is Adverteerder gehouden tot betaling van alle overeengekomen Advertentieruimte, ook indien bij afloop van een Advertentieovereenkomst blijkt dat Adverteerder niet alle Advertentieruimte daadwerkelijk heeft afgenomen.
11.2. Bij onvoorziene omstandigheden of een andere gegronde reden waardoor voortzetting van een Advertentieovereenkomst niet kan worden gevergd, ter beoordeling van Sdu Uitgevers, mag Adverteerder tijdens de duur van een Advertentieovereenkomst annuleren onder de volgende voorwaarden:
11.2.1. Bij annulering door Adverteerder van een Losse Advertentie uiterlijk op of voor Sluitingsdatum, of bij gebrek aan een Sluitingsdatum voor het desbetreffende Medium uiterlijk op of voor de tweede (2e) werkdag voorafgaand aan Uiterste Aanleverdatum, kan Sdu Uitgevers 4% van het voor die Losse Advertentie overeengekomen tarief in rekening brengen bij Adverteerder;
11.2.2. Bij annulering door Adverteerder van een Losse Advertentie na Sluitingsdatum of de tweede (2e) werkdag voorafgaand aan de Uiterste Aanleverdatum, kan Sdu Uitgevers het volledige overeengekomen tarief voor die Losse Advertentie in rekening brengen bij Adverteerder;
11.2.3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door Adverteerder van een Advertentiecampagne uiterlijk op of voor Sluitingsdatum, of bij gebrek aan een Sluitingsdatum voor het desbetreffende Medium uiterlijk op of voor de tweede (2e) werkdag voorafgaand aan Uiterste Aanleverdatum, kan Sdu Uitgevers 4% van het voor dat geannuleerde deel overeengekomen tarief in rekening brengen bij Adverteerder;
11.2.4. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door Adverteerder van een Advertentiecampagne na Sluitingsdatum of de tweede (2e) werkdag voorafgaand aan de Uiterste Aanleverdatum, kan Sdu Uitgevers het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij Adverteerder.
11.3. Bij annulering van een Advertentiecampagne conform artikel 11.2.3 of 11.2.4, kan Sdu Uitgevers het verschil tussen de overeengekomen korting en de korting voor de daadwerkelijk afgenomen Advertentieruimte, zoals behorend bij het basistarief voor die afgenomen Advertentieruimte en geldend bij totstandkoming van de Advertentieovereenkomst, in rekening brengen bij Adverteerder.
11.4. Adverteerder mag een Advertentiecampagne en/of Losse Advertenties opschuiven of uitstellen. Indien dit gebeurt met een periode van meer dan twee (2) maanden vanaf de oorspronkelijk overeengekomen eerste plaatsingsdatum, dan is het overeengekomen tarief verschuldigd dat geldt bij plaatsing conform de duur zoals uiteindelijk gebruikt en mag Sdu Uitgevers dit op de oorspronkelijk overeengekomen momenten in rekening brengen.

12. Klachten over plaatsing van Advertenties
12.1. Klachten over geplaatste Advertentie(s) in een Medium, en daarmee samenhangende verzoeken tot herstel, moeten binnen tien (10) werkdagen na de plaatsingsdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt door Adverteerder aan Sdu Uitgevers.
12.2. Indien Adverteerder niet binnen genoemde termijn een klacht over geplaatste Advertentie(s) en verzoek tot herstel als bedoeld in artikel 12.1 indient, wordt Sdu Uitgevers geacht de Overeenkomst deugdelijk te hebben uitgevoerd.

13. Facturering en betaling
13.1. Iedere plaatsing van een Advertentie in een Medium wordt door Sdu Uitgevers afzonderlijk gefactureerd aan Adverteerder, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
13.2. Sdu Uitgevers is gerechtigd om zekerheid voor de betaling c.q. een voorschotbetaling van een overeengekomen tarief te verlangen. Bij het uitblijven daarvan mag Sdu Uitgevers de nakoming van haar verplichtingen opschorten.
13.3. Extra technische en administratieve kosten die worden veroorzaakt door het niet aanleveren van deugdelijk en compleet Advertentiemateriaal conform de Aanleverspecificaties, mag Sdu Uitgevers in rekening brengen in aanvulling op het overeengekomen Advertentietarief.
13.4. Alle facturen van Sdu Uitgevers dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze aangegeven op de factuur. Bij niet tijdige betaling binnen deze termijn, is Adverteerder in verzuim en wordt Adverteerder de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt tot aan het tijdstip van de integrale voldoening van het verschuldigde factuurbedrag door Adverteerder.
13.5. Onverminderd de gevolgen die de wet aan verzuim verbindt, maakt Sdu Uitgevers vanaf het moment waarop verzuim intreedt aanspraak op vergoeding van de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 34,-- (inclusief BTW). Indien de werkelijk gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand hoger zijn, is Sdu Uitgevers gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen in plaats van de gefixeerde kosten.
13.6. De betalingen van Adverteerder strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Adverteerder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.7. Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten, of verrekenen met een vordering die Adverteerder mocht hebben op Sdu Uitgevers.
13.8. Het uitblijven van een factuur als bedoeld in artikel 13.1 leidt niet tot verval van enig recht. Sdu Uitgevers mag binnen twaalf (12) maanden na toezending van de factuur aan Adverteerder, ongeacht of de factuur reeds is voldaan, onjuistheden of andere gebreken in de factuur herstellen, en de factuur conform debiteren of crediteren.
13.9. Elke verbintenis van Adverteerder die voortvloeit uit een Overeenkomst wordt onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar:
13.9.1. bij liquidatie of faillissement van Adverteerder;
13.9.2. indien Adverteerder – al dan niet voorlopig – in surséance van betaling verkeert;
13.9.3. indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van diens bezittingen en/of banktegoeden;
13.9.4. indien Adverteerder in verzuim is ten aanzien van een verbintenis die voortvloeit uit een Overeenkomst.

14. Tekortkoming en Aansprakelijkheid
14.1. Indien vaststaat dat Sdu Uitgevers is tekort gekomen in de nakoming van een Advertentieovereenkomst door uitblijven van of onjuiste plaatsing van een Advertentie en Adverteerder binnen de in artikel 12.1 genoemde termijn een verzoek tot herstel heeft gedaan, heeft Adverteerder recht op gratis herplaatsing op identieke dan wel vergelijkbare wijze als overeengekomen in de Advertentieovereenkomst in hetzelfde Medium.
14.2. Mocht herplaatsing conform artikel 14.1 naar de aard van de Advertentie of het Medium onmogelijk zijn, vanwege bijvoorbeeld tijdsverloop, dan wordt door Sdu Uitgevers zo snel mogelijk, in overleg met Adverteerder, naar een andere passende remedie gezocht. Indien die niet beschikbaar is, zal Sdu Uitgevers overgaan tot gedeeltelijke of gehele creditering van het voor die Advertentie overeengekomen tarief, afhankelijk van de omstandigheden.
14.3. De remedies van artikel 14.1 en 14.2 zijn de enige remedies van Adverteerder wegens een tekortkoming in de nakoming van een Advertentieovereenkomst door Sdu Uitgevers.
14.4. Indien Sdu Uitgevers is tekort gekomen in de nakoming van een Productieovereenkomst, waarbij die tekortkoming niet herstelbaar is of niet hersteld is binnen een daartoe gestelde redelijke termijn, is Sdu Uitgevers aansprakelijk voor directe schade van Adverteerder. Directe schade omvat uitsluitend vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade dan wel kosten gemaakt ter vaststelling van die schade.
14.5. De aansprakelijkheid van Sdu Uitgevers voor schade als bedoeld in artikel 14.4 is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Productieovereenkomst.
14.6. De beperkingen van artikelen 14.1 tot en met 14.5 gelden niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sdu Uitgevers.
14.7. Adverteerder zal onmiddellijk na het ontstaan van schade als bedoeld in artikel 14.4 Sdu Uitgevers hierover informeren, zodat Sdu Uitgevers schadebeperkende en/of schadevoorkomende maatregelen kan treffen en onderzoek naar het ontstaan en de omvang van de schade kan (doen) verrichten. Schade die niet uiterlijk binnen vier (4) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk door Adverteerder aan Sdu Uitgevers is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
14.8. Onjuistheden in Advertenties als gevolg van een onduidelijke en/of onvolledige mondelinge of schriftelijke opgave komen volledig voor rekening en risico van Adverteerder. Adverteerder heeft in dat geval geen recht op de remedies geboden in artikel 14.1 en 14.2 noch op vergoeding van schade conform artikel 14.4 en 14.5.
14.9. Adverteerder is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit monsters van producten die in of aan het desbetreffende Medium worden geseald. Adverteerder vrijwaart Sdu Uitgevers, haar distributeurs en klanten voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de meegezonden monsters.
14.10. Sdu Uitgevers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, voortvloeiend uit, of samenhangend met de uitvoering van een Overeenkomst. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan omzet of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, aanspraken van derden en vermogensschade anders dan zaaksschade of lichamelijk letsel.

15. Overmacht
15.1. Indien een partij verbintenissen voorvloeiend uit een Overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die verbintenissen opgeschort voor een termijn van twee (2) weken te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen. Ieder der partijen is gerechtigd een Overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.
15.2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, onverwachte uitval van personeel bij Sdu Uitgevers of een toeleverancier of opdrachtnemer door staking of ziekte, onvoorziene hard- of software storingen of andere onvoorziene problemen van technische aard.

16. Beëindiging en opschorting van een Overeenkomst
16.1. Elke partij mag de Overeenkomst schriftelijk buiten rechte met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist:
16.1.1. indien en zodra het faillissement van de andere partij wordt uitgesproken;
16.1.2. indien de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;
16.1.3. indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;
16.1.4. indien de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming van de andere partij in handen komt van een derde;
16.1.5. indien de andere partij zijn onderneming gedeel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
16.2. Sdu Uitgevers mag bij verzuim en niet (tijdige) nakoming van Adverteerder van diens verplichtingen onder een Overeenkomst haar lopende verplichtingen in het kader van andere overeenkomsten met Adverteerder opschorten.
16.3. Elke partij mag een Overeenkomst schriftelijk buiten rechte met onmiddellijke ingang opzeggen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis uit een Overeenkomst indien de andere partij na ontvangst van een ingebrekestelling met een redelijke termijn tot nakoming niet alsnog haar verplichtingen voldoet binnen de gestelde termijn.

17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Sdu Uitgevers gemaakte en/of uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele databankrechten, berusten bij Sdu Uitgevers. Hieronder worden mede begrepen de rechten op door Sdu Uitgevers in opdracht van Adverteerder geproduceerde Advertenties.
17.2. Voor zover Sdu Uitgevers een Advertentie heeft gemaakt voor Adverteerder in overeenstemming met artikel 6.1, is Adverteerder slechts gerechtigd om die Advertentie te hergebruiken voor plaatsing als advertentie in media van derden. Voor alle andere vormen van gebruik door Adverteerder heeft Adverteerder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sdu Uitgevers nodig.

18. Privacy
18.1. De gegevens van Adverteerder zullen worden genomen in het klantenbestand van Sdu Uitgevers. In de Sdu privacyregeling op www.sdu.nl is neergelegd op welke wijze Sdu Uitgevers omgaat met persoonsgegevens.

19. Overdracht van rechten en/of verplichtingen
19.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sdu Uitgevers is Adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding aan een derde over te dragen. Sdu Uitgevers kan haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding aan een derde overdragen onder mededeling daarvan aan Adverteerder, die na kennisname van deze mededeling een Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk kan opzeggen of beëindigen.

20. Partiële nietigheid
20.1. Indien een bepaling uit een Overeenkomst en/of deze advertentievoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of de overige advertentievoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst of advertentievoorwaarden gestalte wordt gegeven.

21. Forum & rechtskeuze
21.1. Op deze advertentievoorwaarden en alle Overeenkomsten, de totstandkoming, de uitleg en de uitvoering daarvan, is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst met Sdu Uitgevers en/of ter zake van de daarop van toepassing zijnde advertentievoorwaarden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.