Sdu Studieboeken

Met de studieboeken van Sdu zorg je voor de beste start van jouw carrière. Gerenommeerde auteurs en mensen uit de praktijk bieden je uitleg en achtergronden maar ook wetteksten en jurisprudentie. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeids- fiscaal- en Nederlands recht en vele andere rechtsgebieden.

Juridisch / Belastingrecht

Verzameling Belastingwetten 2017

J.W. Zwemmer

Deze verzameling belastingwetten is een zeer volledige bundeling van wetteksten die voor de fiscale praktijk en het fiscale onderwijs van belang zijn. Alle relevante belasting wetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoerings besluiten en aanverwante regelgeving.

>  Bestel nu

Wegwijs in de btw editie 2017

mr.dr. A. van Dongen, mr. G.J. van Slooten, mr. M.W.C. Soltysik

In Wegwijs in de btw wordt de btw op een heldere en toegankelijke manier beschreven. Het boek is uitstekend geschikt als studieboek voor de fiscaaljuridische opleidingen aan universiteiten, heao’s en daarmee vergelijkbare opleidingen. Het boek verwijst in ruime mate naar wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten. 

>  Bestel nu 

Juridisch / Nederlands recht

Blauwe VNW 2017-2018

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. C. Wisse Mr. B. Kratsborn. Mr. M. Zilinsky

De Blauwe VNW, ook bekend als de Verzameling Nederlandse Wetgeving, is de wettenbundel die je verder brengt. Voor alle rechtenstudenten die hun studiejaar 2017-2018 goed willen beginnen: haal de nieuwe collegebundel snel in huis en begin je rechtenstudie met een flinke voorsprong.

>  Bestel nu

Juridisch / Fiscaal

Verzameling Wetgeving Financiele en Estate Planning. Editie 2017

mr. C.B. Baard

De in de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning opgenomen wet- en regelgeving is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk van de fiscalist, notaris, financieel planner, estate planner en accountmanager bij banken. 

>  Bestel nu

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, Editie 2017

Prof.dr. J.N. Bouwman, Dr. M.J. Boer

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is een uitgave waarin de problematiek van de vennootschapsbelasting centraal staat. Bij het schrijven van de uitgave heeft voorop gestaan de lezer in begrijpelijke taal inzicht te verschaffen in deze problematiek. Hiertoe zijn ook cijfervoorbeelden toegevoegd. 

>  Bestel nu

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen. Editie 2017

Prof.mr. H.P.A. van Arendonk, mr. A.J.M. Arends, dr. J.C.K.W. Bartel, drs. W. Brink, dr. A.C.G.A.C. de Graaf, prof.dr. J.J.M. Jansen, prof. dr. J.C.M. van Sonderen

In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen staat de belastingheffing van de onderneming centraal. Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de vennootschapsbelasting (de eenmanszaak, maatschap/vof, commanditaire vennootschap en de nv/bv).

>  Bestel nu

Wegwijs in de Loonbelasting, 12e druk, editie 2017

drs. P.H. Eenhoorn, mr. M.L. Kawka

De twaalfde druk van Wegwijs in de Loonbelasting beschrijft de regels op het gebied van de loonbelasting zoals ze er medio 2017 uitzien. Daarnaast is er ook aandacht voor de meest voorkomende loonkostensubsidies en wordt er ook kort aandacht besteed aan de premies werknemersverzekeringen. 

>  Bestel nu

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 9e druk

mr.dr. R.P.M.G. Niessen-Cobben

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft een helder overzicht van het formele recht inzake belastingen, dat wil zeggen alle regels ten aanzien van de belastingheffing.

>  Bestel nu

Wegwijs in de invordering, 5e druk. Editie 2014

mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben, mr. A.J.C. Perdaems

Dit boek is opgezet als studieboek. Er is naar gestreefd om de problematiek van de invordering in heldere en begrijpelijke uiteenzettingen op te schrijven. In tal van gevallen is gebruik gemaakt van voorbeelden. Van meer diepgaande wetenschappelijke beschouwingen is in de regel afgezien.

>  Bestel nu

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ, editie 2017

mr. M.P. van der Burg, mr. G. Groenewegen, mr. F.J.H.L. Makkinga

Het boek beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de gemeentelijke belastingen alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt voor behandeling genomen.

> Bestel nu

Handboek fiscaal Insolventierecht

Mr. Dr. A.J. Tekstra

Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren - de insolvente ondernemingen - spelen fiscale aspecten een belangrijke rol.

>  Bestel nu 

Wegwijs in de Successiewet. Editie 2017

prof. dr. F. Sonneveldt

In Wegwijs in de Successiewet wordt op overzichtelijke wijze aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting.

>  Bestel nu.

Juridisch / Wetteksten

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2017-2018 Voor opleiding en praktijk

mr. Eelco de Jong mr. Norbert Telders mr. Jelte Kinderman mr. Frits Schirmeister mr. drs. Marcel Melgers Marnix ten Voorde

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2017-2018 is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden. Er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen en een complete alfabetisch inhoudsopgave.

>  Bestel nu

VNW Socialezekerheidsrecht 2017

Mr. drs. I.A.M. Boetzelaer, Mr. G.J.P. van Keeken

VNW Socialezekerheidsrecht 2017 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van het socialezekerheidsrecht. De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deelterreinen.

>  Bestel nu

Wetgeving Sociaal Juridische Dienstverlening (abonnement)

T. van der Dussen, G. ter Haar, J.J.A. Jetten, A.D.M. van Rijs

Wetgeving Sociaal Juridische Dienstverlening is een tweedelige bundel, en bevat een op de sociaal juridische dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en verdragen.
Intekening

>  Bestel nu

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht 2017

Prof. mr. G.C. Boot, Mr. W.A. Zondag

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgeving. De uitgave is bijgewerkt tot en met 1 januari 2017.

>  Bestel nu 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2017

Prof. dr. G.J. Vonk

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor rechtshulp verleners en personen die werkzaam zijn in de sociale adviespraktijk, terwijl ook medewerkers van uitvoeringsinstellingen er hun voordeel mee kunnen doen.

>  Bestel nu

Juridisch / Arbeidsrecht

Arbeidsrecht in de praktijk, 10e druk

D.M. van Genderen, P.S. Fluit, M.E. Stefels, D.J.B. de Wolff

Deze tiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per juni 2016. Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. 

>  Bestel nu

Wettenpocket Arbeid en Beloning

Een unieke verzamelbundel van wet- en regelgeving die handig is het bij het voeren van de personeels- en salarisadministratie. Dankzij de praktijkgerichte verzameling van teksten komt het boek dagelijks van pas.

>  Bestel nu

Bedrijf & Recht 11e herziene druk

Mr. J. Keizer

Het boek Bedrijf & Recht biedt een uitstekende inleiding in het recht. Recht is boeiend en interessant. Dit boek gaat niet uit van een dogmatische, starre behandeling van het recht; een pragmatische, praktische benadering staat centraal. 

>  Bestel nu

Handboek Wet werk en zekerheid

Prof. mr. R.M. Beltzer, Mr. dr. E.J.A. Franssen, Mr. N. Jansen, Mr. M.C.A. te Poel, Mr. K. Wiersma

De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Inmiddels bestaat de wet twee jaar. De in die periode gewezen, overvloedige rechtspraak, alsmede in de literatuur opgeworpen vragen en ingenomen standpunten, rechtvaardigt een tweede druk van dit Handboek Wet werk en zekerheid.

>  Bestel nu

Rechtspraak arbeidsrecht

mr.dr. A.G. Veldman mr. dr. S.E. Heeger-Herter prof. mr. A.R. Houweling mr.dr. S.N. de Valk

Dit boek bevat ruim 250 van de heden ten dage belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en het collectieve arbeidsrecht, aangevuld met uitspraken op het gebied van het socialeverzekeringsrecht die voor het arbeidsrecht relevant zijn. Dit boek wordt veelvuldig gebruikt in het juridische onderwijs. 

>  Bestel nu 

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

mr. P.G. Vestering, mr. W.J.J. Wetzels

Het procesrecht verandert ingrijpend onder de WWZ. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de regels van het procesrecht, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Dit boek geeft u praktische tips voor het voeren van procedures onder de WWZ vanuit het gezichtspunt van de advocatuur en de rechterlijke macht.

>  Bestel nu

Mens en maatschappij / Management

Projectenwijzer Handreiking projectmatig werken

Dit boek is een nuttige houvast voor aankomend en ervaren projectleiders.

> Bestel nu

Projectenwijzer; de negen principes vn succesvol projectmanagement

In dit boek worden de negen principes samengevat die bijdragen aan succesvol projectmanagement.

> Bestel nu

Coachen van zelfsturende teams

Astrid Vermeer en Ben Wenting

Een praktisch en leerzaam boek voor iedereen die te maken heeft met het coachen van teams.

> Bestel nu.

Zelfsturende teams in de praktijk

Dit boek geeft antwoord op vragen over hoe je werkt in een zelfsturend team in de dagelijkse praktijk, maar ook hoe je communiceert met elkaar, hoe je je problemen aanpakt tijdens vergaderingen en hoe je met het bewaken van de kwaliteit omgaat.

> Bestel nu

Zelfsturing hoe het wel werkt

In deze praktische handleiding schetsen de auteurs wat nodig is voor de transitie van een hiërarchie naar een vorm van zelfsturing.

> Bestel nu

Arbeidsrecht voor HR-management

T.B.M. Kersten, H.S. Koppejan-Luitze

Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich mee brengt. Dit boek is geschreven voor professionals die regelmatig met HR- of arbeidskwesties worden geconfronteerd, en/of op een HR-afdeling werken.

>  Bestel nu 

De fraudeaangifte

mr. Gerard Blonk, mr. Ton Haen, drs. Bregje De Lannoy-Walenkamp en Piet van Gelder

Een handzaam naslagwerk voor de voorbereiding- en het doen doen van aangifte bij opsporingsinstanties. Bruikbaar voor functionarissen in de publieke of private financiële sector.

> Bestel nu

Handboek Mediation 6e herziene druk

mr.dr. A.F.M. Brenninkmeijer mr.drs. H.J. Bonenkamp drs. K. van Oyen dr. H.C.M. Prein

Het Handboek Mediation is één van de pijlers van het vakgebied van mediation vanwege de fundamentele bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen. Ook vervult de inhoud van het Handboek Mediation een belangrijke rol bij de certificering van mediation. Deze zesde druk is volledig geactualiseerd. 

>  Bestel nu

Jeugdrecht en jeugdhulp

Dit boek biedt een inleiding in het jeugdrecht en de daaraan verwante onderwerpen en is geschikt voor studenten en diegenen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met jeugdrecht en -bescherming.

>  Bestel nu

 

Actuele Criminologie, 9e herziene druk

Jan van Dijk, Wim Huisman, Paul Nieuwbeerta

Actuele criminologie is geschreven voor criminologiestudenten en voor anderen die zich beroepshalve of uit maatschappelijke interesse op de hoogte willen stellen van het wetenschappelijke onderzoek naar criminaliteit, misdaad en straf.

>  Bestel nu

Luchtvrachtlogistiek een dynamische keten in perspectief

Dick van Damme, Ben Radstaak, Wilco Santbulte

Luchtvracht en luchtvrachtlogistiek zijn belangrijke elementen in internationale logistieke ketens. Het belang van en de dynamiek in luchtvracht en luchtvrachtlogistiek wordt steeds groter, met belangrijke uitdagingen en innovaties tot gevolg. 

>  Bestel nu

Eenvoudig financieel rechercheonderzoek

'Eenvoudig financieel rechercheonderzoek' beschrijft alle stappen van financieel rechercheonderzoek en geeft inzicht in de basisprincipes van het onderzoek.

> Bestel nu

Juridisch / Jurisprudentie

Rechtspraak Gezondheidsrecht

Mr.dr. J.H.H.M. Dorscheidt, Mr. T.A.M. van den Ende, Mr.drs. M.J.J. de Ridder, Prof.mr. J.H. Hubben

Rechtspraak Gezondheidsrecht bevat voor het wetenschappelijke onderwijs en de rechtspraak meest relevante selectie van arresten op het gebied van het gezondheidsrecht.

Bestel nu

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht 9e gewijzigde druk

prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. A.W. Jongbloed

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen.

>  Bestel nu 

JB Select, derde herziene druk

Prof. mr. R.J.N. Schlössels, Mr. C.L.G.F.H. Albers, Mr. drs. A.M.M.M. Bots, Mr. drs. S.D.P. Kole

JB Select bevat een selectie van eerder in het jurisprudentietijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht «JB» verschenen arresten en uitspraken.

>  Bestel nu

Rechtspraak Intellectuele Eigendom

Prof. Mr. P.G.F.A. Geerts, Mr. P.A.C.E. van der Kooij, Prof. Mr. A.A. Quaedvlieg

Deze rechtspraakbundel geeft een ruime selectie uit de relevante rechtspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in ruime zin. De bundel bevat met name beslissingen van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Hoge Raad. Voorts is nagenoeg iedere uitspraak voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. 

>  Bestel nu