Naar de inhoud

Actie Voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Sdu B.V. (hierna te noemen: ‘Sdu’) georganiseerde actie waarbij men kans maakt op een prijs zoals vermeld in de e-mail en zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen opgesteld. Bij deelname gaat men akkoord met de hieronder vermelde actievoorwaarden.

ORGANISATIE

Dit promotionele kansspel wordt georganiseerd door de Sdu, Maanweg 174, 2516 AB Den Haag.

LOOPTIJD EN WIJZE VAN DEELNAME

- Deelname is op basis van vrijwilligheid, er is geen verplichting om deel te nemen aan dit promotionele kansspel.
- De looptijd van deze actie staat steeds vermeld in de e-mail met de uitnodiging om deel te nemen aan het promotionele kansspel.
- Bij deelname maakt men kans op een prijs zoals vermeld in de e-mail met de uitnodiging om deel te nemen aan het promotionele kansspel.
- Deelnemer dient de deelnemingsenquête volledig naar waarheid in te vullen en de deelnemingsvoorwaarden te accepteren.

PRIJS

Er wordt geen vervangende prijs aangeboden en de prijs wordt niet omgewisseld voor contant geld. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de prijs uit te keren zoals vermeld, is Sdu niet verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van de prijs die het gevolg zijn van wijzigingen aan de kant van de fabrikant of leverancier.

WIJZE VAN TREKKING EN BEKENDMAKING

- De prijs wordt ‘ad random’ aan de prijswinnaar gekoppeld door een computer binnen 4 weken na sluitingsdatum.

- Sdu zal in redelijkheid alles in het werk stellen om prijswinnaars telefonisch, per e-mail of schriftelijk binnen een periode van vier weken na de sluitingsdatum persoonlijk te (doen) berichten.

- Na de hiervoor beschreven persoonlijke bekendmaking aan de prijswinnaars door Sdu, dienen de prijswinnaars binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken te reageren. Na vier weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Sdu is niet verplicht te melden dat de prijs is komen te vervallen.

- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

VEREISTEN VOOR DEELNAME

- Deelnemers dienen gedurende de volledige looptijd van de actie in Nederland woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs. Sdu zal de prijs alleen binnen Nederland (laten) bezorgen.
- Uitgesloten van deelname zijn werknemers van Sdu en/of aan haar gelieerde ondernemingen evenals hun gezinsleden en vertegenwoordigers.
- Voor deelname is voorts een minimum leeftijd van 18 jaar vereist.
- Sdu heeft het recht een deelnemer uit te sluiten indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

AANSPRAKELIJKHEID

- Alle deelnemers en alle prijswinnaars gaan er - middels deelname- mee akkoord dat Sdu geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de actie en de toekenning van de prijzen daarvan.
- Sdu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de (persoons)gegevens welke via het enquêteformulier zijn verstrekt of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
- Ondanks de grootst mogelijke zorg die Sdu aan het beheer van haar website(s) en de organisatie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Sdu openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Sdu niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sdu in het leven roepen. Sdu is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname.

GEGEVENSBESCHERMING

Door acceptatie van de actievoorwaarden verklaart een deelnemer akkoord te zijn met de privacyvoorwaarden van Sdu.

OVERIGE BEPALINGEN

- Door deelname geeft een deelnemer Sdu het recht de naam en algemene biografische informatie van winnaars aan te wenden ten behoeve van het bekendmaken van de prijswinnaars.
- Sdu behoudt het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de actie stop te zetten, te wijzigen of opnieuw te starten, bijvoorbeeld in geval van technische storing (al dan niet verband houdende met de website waarop men inschrijft op een abonnement).
- Sdu heeft het recht deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen.
- Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal de Sdu voor haar rekening nemen.

VRAGEN , KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

- Indien een deelnemer een vraag of klacht heeft, kan deze vraag of klacht schriftelijk worden ingediend via ons contactformulier. De klacht zal binnen zo snel mogelijk na ontvangst door Sdu worden behandeld. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
- Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal Sdu beslissen en de deelnemer dient zich aan die beslissing te houden.
- Op deze actie is de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.

Den Haag, 1 december 2009

© 2021 Sdu Uitgevers. Alle rechten voorbehouden.