Naar de inhoud

02 Richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen

In afwachting van de afvoer uit het bedrijf kunnen deze gevaarlijke afvalstoffen worden verzameld en tijdelijk opgeslagen op een centraal punt. Voor de opslag van afvalstoffen worden eisen gesteld, afhankelijk van de hoeveelheden en eigenschappen van de opgeslagen afvalstoffen en de wijze van opslag. Deze eisen hebben met name betrekking op veiligheid en bescherming van het milieu. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning Wabo-milieu (de milieuvergunning) kan het bevoegd gezag gebruik maken van richtlijnen om voorschriften te stellen aan de opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Jarenlang zijn richtlijnen voor de opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen vastgesteld door de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR), die in juni 2004 is opgeheven. Tegelijkertijd is de Adviesraad gevaarlijke stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet, die geheel onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen. In 2012 is de raad opgegaan in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur samen met de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen is op 28 juni 2005 de richtlijn PGS 15: ‘De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ vastgesteld, als opvolger van onder meer de richtlijnen CPR 15-1 en CPR 15-2. De PGS-richtlijnen worden uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM, en sinds 2009 wordt het beheer van de PGS-richtlijnen uitgevoerd door het PGS-Projectbureau, dat is ondergebracht bij het NEN in Delft. De richtlijnen zijn te downloaden van de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

De richtlijn PGS 15 is geactualiseerd in 2011 en in 2016 op basis van voortschrijdend inzicht, technische ontwikkelingen en ervaringen in de toepassingspraktijk.

In artikel 65 Overzicht PGS-richtlijnen wordt een overzicht gegeven van de publicaties in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Naast de richtlijn PGS 15, die van toepassing s op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zijn tevens richtlijnen uitgegeven die betrekking hebben op de opslag van gevaarlijke stoffen in tanks (zoals brandbare vloeistoffen: PGS 28, PGS 29 en PGS 30). Behoudens voor afgewerkte olie hebben deze richtlijnen niet direct betrekking op de opslag van afvalstoffen, en worden daarom in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing gelaten.

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de richtlijn PGS 15. Doel van deze bijdrage is de toepassing van de PGS 15-richtlijn bij de opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen toe te lichten.

In de hoofdstukken 3 tot en met 8 worden verschillende aspecten van de PGS 15-richtlijnen toegelicht. In hoofdstuk 9 wordt een praktisch stappenplan beschreven waarmee een bedrijf de consequenties van de PGS 15-richtlijn in het bedrijf kan bepalen.

Voordat wordt ingegaan op de inhoud van…