8. Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten, 8.2.2. Gemachtigde(Bijstand)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 5 juli 2017 door mr. J.E. Jansen

Heeft iemand een gemachtigde, dan moet het besluit in ieder geval ook aan die gemachtigde worden gezonden. Dat iemand een gemachtigde heeft, moet wel kenbaar zijn voor het bestuursorgaan. Mocht het bestuursorgaan, wetende dat iemand een gemachtigde heeft, het besluit niet aan die gemachtigde zenden, dan is het besluit niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en vangt de bezwaartermijn niet aan (zie CRvB 3 december 2014, nr. 14/3470 WSF, JB 2015/30, ECLI:NL:CRVB:2014:4045 en ook hoofdstuk 9 Algemene bepalingen). Van belang is ook dat de toezending van een besluit als onderdeel van de gedingstukken in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een ander besluit, geen bekendmaking in de zin van de Awb is (CRvB 15 september 2005, nr. 04/560 ALGEM en nr. 04/2119 CSV, USZ 2005/379, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2930). Zie voor dat onderwerp hoofdstuk 10.

Ook van belang is of er sprake is van nauwe verwevenheid met een andere, lopende, procedure, waarin een gemachtigde optreedt. In CRvB 11 februari 2015, nr. 12/4762 WAO, USZ 2015/107 en JB 2015/63, ECLI:NL:CRVB:2015:460, overwoog de Centrale Raad van Beroep in dat verband onder meer het volgende: Op grond van vaste rechtspraak van de Raad dient bij een nauwe verwevenheid tussen besluiten een opvolgend besluit (ook) aan de reeds bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht