Naar de inhoud

Antwoord op vragen over evaluatie Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

Samenvatting

Op 19 september 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën gereageerd op de gestelde Kamervragen naar aanleiding van de op 20 september 2016 gepubliceerde evaluatie van de Wet Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen. In zijn algemeenheid concludeert de staatssecretaris dat de Wet Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen in de praktijk naar verwachting werkt, en tegelijkertijd wisselend wordt beoordeeld. Sommigen vinden de fiscale maatregelen om excessieve beloningen tegen te gaan te streng, anderen willen juist strengere regels. Om die reden is er – mede gezien de demissionaire status van dit kabinet – op dit moment geen aanleiding voor aanpassingen van deze maatregelen. Daarnaast acht de staatssecretaris op dit moment aanvullende maatregelen om excessieve beloningsbestanddelen tegen te gaan onwenselijk.

Bij de beantwoording is een onderverdeling gemaakt naar algemene vragen en vragen gericht op een van de specifieke maatregelen uit de Wet Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen. In dat kader gaat de staatssecretaris achtereenvolgens in op pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen, pseudo-eindheffing backservice en de lucratieve belangen.

Pseudo-eindheffing excessieve beloningsbestanddelen

De staatssecretaris merkt op dat een (directe of indirecte) uitzondering voor topsport- of voor betaaldvoetbalorganisaties – noch voor andere specifieke groepen werkgevers – niet aan de orde is. Alle internationaal opererende organisaties die met Nederlandse belastingheffing – waaronder deze pseudo-eindheffing – te maken hebben, kunnen op internationaal niveau concurrentievoordeel of -nadeel ondervinden door de in Nederland verschuldigde belasting.

De huidige werkwijze inzake de pseudo-eindheffing (het indienen van een speciaal formulier door de inhoudingsplichtige gevolgd door het opleggen van een afzonderlijke aanslag in de vorm van een naheffingsaanslag) wordt niet aangepast. Dit leidt tot extra kosten voor systeemaanpassingen en zal bij de Belastingdienst en inhoudingsplichtigen tot weinig…