Arbeidsongeschiktheid na ziekte (WIA)

Werknemer kan na 104 weken ziekte in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Daarvoor beoordeelt het UWV of werknemer arbeidsongeschikt is voor algemeen geaccepteerde arbeid (dus niet de eigen arbeid). Als werknemer met die arbeid niet meer dan 35% kan verdienen dan met de arbeid waarvoor hij is uitgevallen, heeft hij recht op een WIA-uitkering. De WIA kent twee regelingen: de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Het UWV beoordeelt de WIA-aanvraag, maar toetst daarbij eerst of werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Als dat niet het geval is, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor de WGA en zelf de WGA-uitkering betalen. Ook dan gelden de re-integratieverplichtingen.

Uitgelicht

Schadevergoeding voor werkgever bij onterechte loonsanctie
De kosten voor rechtsbijstand die de werkgever heeft moeten maken in verband met een discussie met de FNV over de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar komen voor vergoeding door het UWV in aanmerking. Werkgever zou immers niet terecht zijn…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Re-integratie

Ziektewet

Werkloosheid WW

Verder lezen
Terug naar overzicht