Belastingplan 2010


Op Prinsjesdag, 15 september 2009, heeft het kabinet de Miljoenennota 2010 gepresenteerd en het Belastingplan 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voorzover het de vastgoedsector betreft zijn de volgende aangekondigde maatregelen het meest in het oog springend.

  • Voor woningcorporaties en dergelijke en exploitanten van ziekenhuizen en bejaardentehuizen bestaat op grond van ‘Mededeling 26’ onder voorwaarden de mogelijkheid om af te zien van toepassing van de btw-integratieheffing. Volgens de Europese Commissie is deze goedkeuring in strijd met de Europese Btw-richtlijn. Daarom is aangekondigd dat de goedkeuring met ingang van 1 januari 2010 komt te vervallen. Deze intrekking zou gepaard moeten gaan met een redelijke overgangsmaatregel.

  • In het belastingplan 2010 is ook het voornemen opgenomen om de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor verkrijging van een monumentenpand met ingang van 1 januari 2010 af te schaffen. Deze vrijstelling was op grond van rechtspraak net uitgebreid tot particulieren en niet‑aangewezen rechtspersonen. De vrijstelling zal worden vervangen door een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

  • Een tijdelijke maatregel zal belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting de mogelijkheid bieden om te kiezen voor het verlengen van de huidige achterwaartse verliesverrekening van één jaar tot drie jaar. In ruil hiervoor wordt de huidige voorwaartse verliesverrekening ingekort van negen jaar tot zes jaar. Met elk van de extra winstjaren kan maximaal € 10.000.000 worden verrekend. De maatregel geldt alleen voor de belastingjaren 2009(/2010) en 2010(/2011).

  • De zogenoemde bijleenregeling rondom de eigen woning wordt op drie punten vereenvoudigd:

    • Meegefinancierde kosten kunnen in het vervolg zowel voor starters als voor doorstromers op de woningmarkt tot aftrek leiden.

    • De goedkoperwonenregeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht