Besluit vaststelling selectielijst College Sanering Zorginstellingen vanaf 1981 [Tekst geldig vanaf 07-10-2017]

[Tekst geldig vanaf 07-10-2017]De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:


Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van het College Sanering Zorginstellingen over de periode vanaf 1981 (actualisatie 2017) en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.


Artikel 2

De selectielijst

  • College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen 1982–2002 (Stcrt. 2004, 215)

wordt afgesloten met de inwerkingtreding van de selectielijst die met dit besluit wordt vastgesteld.


Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2017

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard
Verder lezen
Terug naar overzicht